Skip to main content
فهرست مقالات

شیوه های جذب، نگهداری و آموزش معلمان راهنما از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس ابتدایی شهرستان مبارکه

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 87 تا 98)

کلیدواژه ها :

نظارت و راهنمایی ،شیوه‌های جذب و نگهداری ،آموزش معلمان

کلید واژه های ماشینی : نگه‌داری و آموزش معلمان راهنما ، آموزش ، مدیران ، آموزش معلمان راهنما مؤثر ، کارکنان ، عوامل درون‌سازمانی ، شیوه‌های جذب ، آموزش و پرورش ، پژوهش ، بررسی شیوه‌های مؤثر جذب

هدف پژوهش حاضر«بررسی شیوه‌های مؤثر جذب،نگهداری و آموزش‌ معلمان راهنما از نظر مدیران و معلمان مدارس ابتدایی شهرستان مبارکه در سال تحصیلی 28-18»است.این شیوه‌ها در سه حیطهء اساسی عوامل‌ درون سازمانی،اقتصادی و شخصی و با توجه به عوامل جمعیت‌شناختی مورد بررسی قرار گرفته است.روش پژوهش،توصیفی از نوع پیمایشی است.از طریق نمونه‌گیری تصادفی 07 مدیر و 541 آموزگار به عنوان نمونهء آماری‌ انتخاب شدند.ابزار اندازه‌گیری،پرسشنامهء محقق ساخته با 23 گویه می‌باشد و اعتبار آن براساس ضریب آلفای کرونباخ 0/68 برآورد شده است.برای‌ تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از روشهای آماری توصیفی و استنباطی‌ استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عوامل شخصی با میانگین‌ 4/13(68درصد)،درون سازمانی با میانگین 4/1(28/2 درصد)و اقتصادی با میانگین 4/80(18/6 درصد)در جذب،نگهداری و آموزش‌ معلمان راهنما مؤثر هستند.مدیران و آموزگاران بیشترین تأکید را بر عوامل‌ شخصی داشته‌اند.بنابراین شیوه‌هایی که بر شناخت و به کارگیری نیروهای‌ کارآمد تأکید داشته باشد،بیشترین بازده را خواهد داشت.

خلاصه ماشینی:

"تعیین شیوه‌های مؤثر جذب،نگهداری و آموزش افراد در مشاغل و سازمانهای مختلف به عوامل متعددی بستگی دارد که بر این‌ اساس به نتایج بعضی از پژوهش‌ها اشاره می‌شود: محمدی(3731)در مورد وضعیت جذب و نگهداری نیروی متخصص در شرکت برق منطقه‌ای گیلان نشان داد که عوامل درون سازمانی از جمله وجود نارسایی‌هایی در برنامه‌های گذشته و حال شرکت،تعیین نکردن و تشخیص ندادن‌ نیازهای واقعی شرکت و تعدد مراکز تصمیم‌گیری و همچنین بالا بودن هزینهء زندگی در استان گیلان و قرار ندادن تسهیلات اقتصادی شرکت‌ها در اختیار کارکنان از مشکلات‌ جذب و نگهداری نیروی متخصص در این شرکت بوده است. فرضیهء 3-آیا بین نظرات مدیران و معلمان با توجه به جنیست آنان در خصوص عوامل‌ دورن‌سازمانی،اقتصادی و شخصی تفاوت معنادار وجود دارد؟ جدول 3-مقایسهء میانگین نمرات عوامل مؤثر در جذب،نگهداری و آموزش‌ معلمان راهنما از نظر نمونهء آماری با توجه به جنسیت آنان (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج جدول 3 نشان می‌دهد که‌ T مشاهده شده در خصوص عوامل مؤثر در جذب،نگهداری و آموزش معلمان راهنما در سطح 0/50>P معنادار نیست،بنابراین‌ بین نظرات مدیران و معلمان زن و مرد تفاوتی وجود ندارد. فرضیهء 6-آیا بین نظرات با توجه به سنوات خدمت مختلف تفاوت معنادار وجود دارد؟ جدول 6-مقایسهء نمرات عوامل مؤثر در جذب،نگهداری و آموزش معلمان‌ راهنما از نظرات معلمان با توجه به سنوات خدمت (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس نتایج جدول 6، F مشاهده شده در خصوص عوامل درون سازمانی و شخصی معنادار بوده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.