Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط خودکارآمدی در تصمیم‌گیری شغلی و جوکاری اخلاقی با اثربخشی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (9 صفحه - از 58 تا 66)

زمینه: جوکاری اخلاقی یکی از عوامل شکل دهنده نگرش های کارکنان است و با رفتار اخلاقی و نحوه تصمیم‌گیری شغلی آنها و اثربخشی سازمانی در ارتباط است و از حیطه‌های پژوهشی مهم به‌شمار می‌رود. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط جوکاری اخلاقی، خودکارآمدی در تصمیم‌گیری شغلی با اثربخشی شغلی مربیان شنای شهر تهران انجام گرفت. روش: روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را مربیان فعال شنای شهر تهران تشکیل داد. براساس جدول مورگان 180 نفر از مربیان شنا به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. از پرسشنامه‌های خودکارآمدی در تصمیم‌گیری شغلی، جوکاری اخلاقی و اثربخشی برخی صاحب‌نظران برای اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق استفاده شد. از روش‌های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و از روش‌های آمار استنباطی مانند آزمون کالموگروف اسمیرونف برای نرمال بودن داده ها و همبستگی چندگانه برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. یافته‌ها: نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین خودکارآمدی در تصمیم‌گیری شغلی و جو کاری اخلاقی و ابعاد آنها با اثربخشی ارتباط ساده مثبت و معنی‌داری وجود دارد. نتایج همبستگی چندگانه نشان داد که از بین متغیرهای پیش بین خود کار آمدی در تصمیم‌گیری شغلی و جو کاری، بهترین متغیرهایی که اثربخشی را در مربیان پیش‌بینی می‌کند به‌ترتیب جو کاری و خود کارامدی است. نتیجه‌گیری: مدیران به وضعیت خودکارآمدی شغلی و جوکاری اخلاقی مربیان شنا توجه بیشتری نمایند تا با رسیدن به اهداف، اثربخشی نیزافزایش دهند.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.