Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه درگیری شغلی و تناسب شغلی با اخلاق حرفه‌ای و تمایل به ترک خدمت

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (8 صفحه - از 77 تا 84)

زمینه: اخلاق حرفه ­ا ی، تاثیر چشم­گیری بر روی فعالیت­ها و عملکرد فردی و گروهی و نتایج سازمان دارد. در نتیجه پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعاملی درگیری شغلی و تناسب شغلی بر اخلاق حرفه­ای و تمایل به ترک خدمت کارکنان انجام شده است. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی می­باشد. حجم جامعه آماری 3168 نفر از کارکنان دانشگاه­های دولتی شهر تبریز بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران( p = 0/5 ، d=0/5) با توجه به جامعه آماری، 350 نفر با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای نسبتی در نظر گرفته شد. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­های استاندارد استفاده شد. داده­های به دست آمده با استفاده از روش همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه تعدیل کننده مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که رابطه مثبت معناداری بین دو متغیر درگیری شغلی و تناسب شغلی با اخلاق حرفه‌ای ( r = 0/16، p = 0/001 ، r=0/025) وجود دارد. همچنین رابطه منفی معناداری بین دو متغیر درگیری شغلی و تناسب شغلی با تمایل به ترک خدمت ( r =- 0/28، p = 0/000 ، r=-0/032) وجود دارد. علاوه‌براین نتایج پزوهش نشان داد که درگیری شغلی و تناسب شغلی در تعامل باهم اخلاق حرفه­ای و ترک خدمت را پیش بینی می­کنند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش حاکی از این است که­ درهرسازمانی شیفتگی شغلی و درگیرشدن کارکنان با شغل و نیز تناسب کارکنان با شغلشان باعث ارتقای اخلاق حرفه‌ای در کارکنان و در راستای آن در سازمان می­شود. همچنین در این فضا تمایل به ترک شغلی کارکنان کاهش پیدا می کند لذا بایستی در سازمان توجه ویژه ای به آن شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.