Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل رابطه سبک رهبری اخلاقی و سکوت سازمانی با خلاقیت کارکنان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 137 تا 148)

زمینه: برای مقابله با پویایی محیط توسل به خلاقیت کارکنان بهترین گزینه است؛ متغیرهای چون سبک رهبری اخلاقی و سکوت حاکم بر سازمان می توانند تسهیل کننده و منع کننده این ظرفیت سازمانی باشند. هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک رهبری اخلاقی و سکوت سازمانی با خلاقیت کارکنان می‌باشد. روش: روش پژوهش توصیفی – همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 1395-1394 به تعداد 600 نفر می‌باشد که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران تعداد 235 نفر به‌عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های استاندارد رهبری اخلاقی، سکوت سازمانی و خلاقیت کارکنان استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان و تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که بین رهبری اخلاقی با سکوت سازمانی رابطه منفی و معنادار؛ بین رهبری اخلاقی و خلاقیت کارکنان رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. ابعاد رهبری اخلاقی (22/ 0=β) و ابعاد سکوت سازمانی (11/ 0=β) قادر به پیش‌بینی خلاقیت کارکنان می‌باشند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نماینگر این ایده می‌باشد؛ که به کارگیری سبک رهبری اخلاقی در سازمان می تواند موجبات اعتماد سازمانی را فراهم کرده و سکوت حاکم بر سازمان را شکسته و با ایجاد شور و جنبش لازم در کارکنان، زمینه را برای بروز خلاقیت کارکنان تسهیل نماید.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.