Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و سبک زندگی در میان دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد) (16 صفحه - از 49 تا 64)

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و سبک زندگی در میان دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز» بوده است، از نظر روش؛ توصیفی- پیمایشی بوده است. هم­چنین از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر زمانی؛ مقطعی است. جامعه آماری تحقیق دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز در سالتحصیلی 95-1394 به تعداد 300 نفر بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران به تعداد 168 نفر تعیین­گردید و نمونه‌ها بااستفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه در مقیاس لیکرت استفاده شده است. طبق یافته‌های تحقیق که با استفاده از آزمون تحلیل واریانس به دست آمده، مشخص شد که؛ بین میزان اعتماد بین شخصی، میزان اعتماد نهادین، میزان اعتماد تعمیم ‌یافته و میزان اعتماد مدنی دبیران زن ناحیه4 آموزش و پرورش شهر تبریز برحسب سبک‌های مختلف زندگی )سنتی، مدرن و بینابینی) تفاوت معنادار وجود دارد. هم­چنین؛ بین میزان اعتماد اجتماعی دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز برحسب سن، برحسب محل سکونت و برحسب مدرک تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.