Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مشکلات موجود معلمان غیر بومی منطقه تیکمه‌داش و میزان تاثیرگذاری آن در کیفیت آموزشی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد) (18 صفحه - از 99 تا 116)

پژوهش حاضر با هدف بررسی مشکلات معلمان غیربومی منطقه تیکمه­داش و میزان تاثیرگذاری آن در کیفیت آموزشی به منظور جستجوی راهکارهایی برای برون رفت از شرایط کنونی و ارتقاء کیفیت تدریس معلمان انجام شده است. جامعه آماری تحقیق متشکل از معلمان مدارس منطقه تیکمه­داش است که از میان آن­ها تعداد 125 نفر معلم طبق فرمول نمونه­گیری ­کوکران به شیوه نمونه­گیری طبقه­ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است­که اعتبار ابزار گردآوری اطلاعات ازطریق اعتبار صوری و پایایی­آن با آلفای کرونباخ اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که به طور کلی میزان کیفیت آموزشی در معلمان بومی و غیر بومی در حد متوسط می­باشد. بین­کیفیت آموزشی معلمان بارضایت شغلی و ارزش­های جمع­گرایانه همبستگی مستقیم و معنی‌دار وجود دارد. بین متغیر بیگانگی­ اجتماعی و سنوات تدریس همبستگی معکوس به دست آمد. برای سنجش کیفیت آموزشی براساس جنسیت، مدرک تحصیلی و امکانات ایاب و ذهاب در معلمان بومی و غیربومی از تحلیل واریانس دو راهه استفاده شد و نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اثر تقابلی جنسیت و گروه معنی‌دار است ولی اثر تقابلی بین مدرک تحصیلی و امکانات ایاب و ذهاب با گروه معلمان معنی‌دار نمی‌باشد.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.