Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه ی بین هنجارهای ارتباطی و عملکرد صادرات (مطالعه موردی: صادرات صنایع و معادن)

نویسنده:

(12 صفحه - از 151 تا 162)

هدف این تحقیق بررسی رابطه ی بین هنجارهای ارتباطی و عملکرد صادرات صنایع و معادن می باشد. و به آزمون ٣ فرضیه فرعی می پردازد. قابل ذکر است که، پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت، از جمله تحقیقات همبستگی است؛ و به لحاظ اجرا، پیمایشی و از نظرهدف، کاربردی بوده و از مدل یابی معادلات ساختاری برای بررسی روابط بین اجزای مدل بهره برده است؛ جامعه آماری در این تحقیق، مشتمل بر کلیه مدیران صادرکنندگان صنایع و معادن می باشند. در این تحقیق تمامی فرضیات مورد تایید قرارگرفت. نتایج حاصل از پژوهش گویای این مساله است که بین هنجارهای ارتباطی و عوامل موثر بر آن بر عملکرد صادرات رابطه معنی داری وجود دارد، یعنی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم؛ از طریق اثر گذاری بر عملکرد صادرات تاثیرگذار است.

خلاصه ماشینی:

"جدول ١: نتایج آزمون نرمال بودن داده ها بر اساس آزمون کولموگروف اسمیرنوف نام متغیر سطح معنی داری عملکرد توزیع کنندگان 0/058 عملکرد صادرات 0/069 قابلیت بین المللی 0/084 هنجار ارتباطی 0/071 محیط بازار خارجی 0/062 یافته های تحقیق جهت آزمون فرضیه هایی که به اثرات مستقیم بین متغیرها مربوط میشوند از معادلات ساختاری استفاده شده است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند. با توجه به مقدار شاخص جزئی که برابر ٠/٠٠٠ شده است و از سطح معناداری ٠/٠٥ کمتر میباشد و همچنین عدد معناداری که برابر با ٤/٩٤٨ شده و خارج از بازه ١/٩٦± است میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر نیز در سطح خطای ٠/٠٥ معنادار است یعنی قابلیت های بین المللی صادرکنندگان بر هنجارهای ارتباطی اثر مثبت و معنادار دارد و فرضیه سوم تحقیق تأیید می شود به عبارت دیگر قابلیت های بین المللی صادرکنندگان می تواند سبب بهبود هنجار ارتباطی صنایع و معادن گردد. با توجه به مقدار شاخص جزئی که برابر ٠/٠٠٠ شده است و از سطح معناداری ٠/٠٥ کمتر میباشد و همچنین عدد معناداری که برابر با ٥/٧٢٩ شده و خارج از بازه ١/٩٦± است میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر نیز در سطح خطای ٠/٠٥ معنادار است یعنی محیط بازار خارجی بر هنجارهای ارتباطی اثر مثبت و معنادار دارد و فرضیه چهارم تحقیق تأیید می شود به عبارت دیگر بهبود محیط بازارخارجی می تواند سبب بهبود هنجارهای ارتباطی صنایع و معادن شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.