Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی راهبردهای مقابله، کارآمدی شخصی تصوری و نگرش به رویدادهای زندگی در دو گروه نوروتیک و بهنجار ایران

نویسنده:

ISC (11 صفحه - از 43 تا 53)

کلیدواژه ها :

نگرش ،راهبردهای مقابله‌ای ،رویدادهای زندگی ،نوروتیک

کلید واژه های ماشینی : کارآمدى شخصى تصورى، مقابله، استرس، مقابله‌هاى متمرکز بر حل مسئله، مقیاس کارآمدى شخصى تصورى، گروه بهنجار، نگرش، مقابله‌هاى، گروه نوروتیک، کارآمدى شخصى تصورى پایین‌ترى

در پژوهش حاضر روشهای مقابله با انواع فشارهای روانی زندگی،کارآمدی شخصی تصوری‌1و نگرش به‌ رخدادهای استرس‌زا در دو گروه افراد بهنجار و نوروتیک مورد بررسی قرار گرفت.گروه بهنجار شامل 104 نفر و گروه‌ نوروتیک شامل 40 بیمار زن و مرد بود.داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه‌های مقابله با فشارهای روانی،خودکارآمدی‌ تصوری و نگرش به رویدادهای زندگی گردآوری گردید.نتایج نشان داد که بین گروه بهنجار و و نوروتیک در استفاده از راهبردهای مقابله با استرس و کارآمدی شخصی تصوری تفاوت معناداری وجود دارد.از سوی دیگر بین مقابله‌های‌ متمرکز بر حل مسئله،مقابله‌های نامؤثر و مقابله‌های متمرکز بر کاهش آشفتگی عاطفی با خودکارآمدی و نگرش به‌ رخدادهای زندگی همبستگی معنی‌داری وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"در این بررسی مبتلایان به اختلالات نوروتیک(عمدتا افسردگی،اضطراب،وسواس)،با تأکید بر موارد زیر مورد (به تصویر صفحه مراجعه شود) متأهلها استفاده از مقابله فعال،برنامه‌ریزی،خودداری از فعالیتهای مزاحم و صبر و بردباری از گروه مقابله‌های متمرکز بر حل مسئله و همچنین عدم درگیری در فعالیت و تفکر آرزومندانه از سری مقابله‌های نامؤثر را بیشتر گزارش نمودند. جدول 3-میانگین،انحراف معیار و نمره‌های t در دو گروه مورد بررسی برحسب جنسیت و مقیاسهای 18 گانه (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 4-میانگین،انحراف معیار و نمره‌های t در دو گروه مورد بررسی برحسب جنسیت و مقابله‌های سه‌گانه (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج مقایسه گروههای نوروتیک و بهنجار در ارتباط با فرضیه‌های اصلی پژوهش در جدولهای 5 و 6 و 7 نشان داده شده است و همانطور که ملاحظه می‌شود افراد گروه بهنجار استفاده از مقابله‌های فعال و خودداری از فعالیت مزاحم را بیشتر گزارش داده‌اند. مقابله‌های متمرکز بر حل مسئله در گروه بهنجار و مقابله‌های نامؤثر در گروه نوروتیک بیشتر دیده شدند(جدول 6) جدول 7-میزان همبستگی انواع مقابله‌ها و متغیرهای سن، نگرش به حوادث و کارآمدی شخصی تصوری (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 7-دو گروه را در رابطه با همبستگی میان انواع مقابله‌ها و متغیرهای سن،نگرش به حوادث زندگی و همچنین کارآمدی شخصی تصوری نشان می‌دهد و چنانچه ملاحظه می‌شود هرچه سن آزمودنیها کمتر بوده مقابله‌های ناکارآمد بیشتر و مقابله‌های متمرکز بر حل مسئله کمتر گزارش شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.