Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط عوامل جمعیت شناختی و ویژگیهای شخصیتی با کودک آزاری و بی توجهی در گروهی از نوجوانان شهر اهر

نویسنده:

ISC (9 صفحه - از 67 تا 75)

کلیدواژه ها :

ویژگیهای شخصیتی ،کودک آزاری و بی‌توجهی ،عوامل جمعیت شناختی ،اهر

کلید واژه های ماشینی : آزار، میانگین نمرات گروه آزار، کودکان، دختران، گروه آزار، ویژگیهاى شخصیتى با کودک آزارى، میانگین نمرات گروههاى آزار، کودک آزارى، خانواده، پرسشنامه

در این بررسی گروههای آزار شده و آزار نشده دختران و پسران در زمینه برخی متغیرهای جمعیت شناختی و ویژگیهای شخصیتی با یکدیگر مقایسه شدند.آزمودنیهای پژوهش را 235 نفر(131 دختر و 104 پسر)از دانش‌آموزان‌ دبیرستان شهر اهر(18-14 ساله)تشکیل داده‌اند که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده بودند.برای گردآوری‌ داده‌های پژوهش از پرسشنامه کودک آزاری و بی‌توجهی و پرسشنامه شخصیتی آیزیک برای نوجوانان استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از روشهای آمار توصیفی و آزمون آماری t مستقل استفاده گردیده است.نتایج نشان‌ داد که میانگین درآمد خانواده دو گروه در هردو جنس تفاوت معنی‌داری دارد.از نظر ویژگیهای شخصیتی در مقیاس‌ درون‌گرایی-برونگرایی بین گروههای آزار شده و آزار نشده در هردو جنس تفاوت معنی‌داری بدست نیامد،ولی در مقیاس روان‌نژندی تفاوت بین گروهها در هردو جنس معنی‌دار و میانگین نمرات گروههای آزار شده بالاتر بود.در مقیاس‌ روان‌پریشی تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه آزار نشده و آزار شده در پسران معنی‌دار بود و میانگین نمرات گروه آزار شده بالا بود ولی در بین گروههای دختران در این مقیاس تفاوت معنی‌داری بدست نیامد.در مقیاس دروغ سنجی تفاوت‌ بین گروههای دختران معنی‌دار نبود ولی میانگین نمرات گروه آزار نشده پسران در این مقیاس بالاتر از میانگین نمرات‌ گروه آزار شده بود و تفاوت میان آنها معنی‌دار بود.این بررسی نشان داد که متغیرهایی چون میزان تحصیلات پدر و مادر، وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده و تعداد فرزندان در بروز رفتارهای کودک آزاری موثر است.

خلاصه ماشینی:

"ارتباط عوامل جمعیت شناختی و ویژگیهای شخصیتی با کودک آزاری و بی‌توجهی در گروهی از نوجوانان شهر اهر ناصر رشیدی‌فر* ،دکتر محمد نقی براهنی** ،دکتر اصغر الهی*** چکیده در این بررسی گروههای آزار شده و آزار نشده دختران و پسران در زمینه برخی متغیرهای جمعیت شناختی و ویژگیهای شخصیتی با یکدیگر مقایسه شدند. پژوهش حاضر در شهرستان اهر روی گروهی از نوجوانان دبیرستانی در گروه سنی 14 تا18 سال اجرا شد تا رابطه بین عوامل جمعیت شناختی و ویژگیهای شخصیتی با کودک آزاری و بی‌توجهی مورد بررسی قرار گیرد. بدرفتاری پدر در هردو جنس بیش از بدرفتاری نسبت به آنها (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 1-فراوانی مطلق و نسبی میزان درآمد خانواده دختران و پسران در دو گروه آزار شده و آزار نشده (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 2-مقایسه فراوانی،میانگین،انحراف معیار و نمره t آزمودنیهای پژوهش در متغیرهای مورد بررسی بر حسب گروهها (به تصویر صفحه مراجعه شود) *NS 0/001< P ** 0/01< P *** 0/05< P **** گزارش گردیده است. جدول 3-مقایسه فراوانی،میانگین،انحراف معیار و نمره t گروههای مختلف پژوهش در مقیاسهای مورد بررسی پرسشنامه شخصیتی آیزنگ (به تصویر صفحه مراجعه شود) NS * 0/001< P ** بحث در نتایج بررسیهای انجام شده در این زمینه نشان می‌دهند که برخی از عوامل جمعیت شناختی رابطه معنی‌داری با کودک آزاری و بی‌توجهی دارند. از سوی دیگر پسران آزار نشده که میانگین نمرات بالاتری در این مقیاس به دست آورده‌اند احتمالا بهتر و بیشتر از پسران آزار شده مطابق انتظارات جامعه و خانواده رفتار میکنند و از این راه باعث بهبود کیفیت تعامل والد-فرزند می‌شوند و از بروز خصومت و رفتارهای آزارنده پدر و مادر پرهیز می‌نمایند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.