Skip to main content
فهرست مقالات

تهیه و ساخت آزمون کفایت کودکان

نویسنده:

ISC (6 صفحه - از 62 تا 67)

کلیدواژه ها :

دانش‌آموزان ،آزمون کفایت کودکان ،شیراز

کلید واژه های ماشینی : کودکان ، آزمون ، آزمون ، سنجش احساس کفایت کودکان ، ساخت آزمون کفایت کودکان ، مقیاس ، نمرات ، نمرات کل آزمودنیهاى مورد بررسى ، نتایج آزمون با مقیاس افسردگى ، دختران و پسران

هدف پژوهش حاضر ساخت آزمونی برای سنجش احساس کفایت کودکان است.آزمودنیهای پژوهش شامل 100 نفر از دانش‌آموزان پایه دوم راهنمایی(50 دختر،50 پسر)از شهرستان شیراز بودند.این آزمون با اقتباس از آزمون پپ و تنسی‌ تهیه گردید.ضریب پایایی آزمون که از طریق بازآزمایی،با فاصله زمانی 15 روز انجام شد،86/0و ضریب اعتبار آزمون از طریق مقایسه با گزارش پدر،73/0و با گزارش مادر86/0محاسبه گردید.همبستگی نتایج آزمون با مقیاس افسردگی کودکان‌ 60/0-بود.توزیع نمرات در کل گروه کم و بیش بهنجار بوده و تفاوت معنی داری بین دختران و پسران مشاهده نگردید. مقایسه نمرات مقیاسهای پنجگانه بین دختر و پسر بجز در مقیاس کفایت جسمانی تفاوت معنی داری نشان نداد.

خلاصه ماشینی:

"علت انتخاب این دو پرسشنامه این بود که هر دو بجای سنجش عزت نفس یا خود پنداره،برای "ارزیابی ویژگیهایی در نظر گرفته شده بودند که با مفاهیم مورد نظر در نظریه کفایت مطابقت داشتند. مقیاس کفایت خانوادگی بطور غیر مستقیم در سایر مقیاسها ارزیابی می‌گردد و به اعتقاد کوپر اسمیت این جنبه از عزت نفس معنای متفاوتی بین کودکان و بزرگسالان دارد. در پژوهش کویراسمیت(1967)تفاوت معنی‌داری در این زمینه مشاهده نشده است؛بنابر این از پرسشنامه حذف گردید و پرسشهای مقیاس عزت نفس کلی نیز بیشتر تکرار زمینه‌های پنجگانه بود از این پرسش نامه حذف شدند. اعتبار آزمون به چند شکل ارزیابی گردید: 1-مقایسه پاسخهای والدین با پاسخ کودکان:برای این منظور با تغییر ضمائر پرسشنامه،پرسشنامه‌ای برای والدین تهیه گردید و از آنها خواسته شد در زمینه‌های مورد نظر قرار گرفت و نتیجه آنها با خود گزارشی(2) کودک مقایسه گردید. میانگین نمرات کفایت در دو گروه دختران و پسران از طریق آزمون آماری t مقایسه گردید که نتایج تفاوت معنی‌داری را از نظر آماری بین دو گروه دختر و پسر نشان نداد(0/05< p ). جدول3-مقایسه میانگین انحراف معیار و نمره t نمرات کل افراد مورد بررسی بر حسب جنس (به تصویر صفحه مراجعه شود) (1)- test-retest -(2) self report (3)- Children Depression Scale(CDS) جدول4-میانگین نمرات زمینه‌های کفایت در آزمودنیهای مورد بررسی بر حسب جنس (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث در یافته‌ها همانطور که بیان شد،آزمون کفایت دارای اعتبار و پایایی مناسبی است و با توجه به شکل توزیع آن از قدرت تفکیکی مناسبی برخوردار است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.