Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت سلامت روانی کارکنان یک مجتمع صنعتی

نویسنده:

ISC (13 صفحه - از 10 تا 22)

کلیدواژه ها :

سلامت روانی ،کارکنان مجتمع صنعتی ،R - ،SCL

کلید واژه های ماشینی : کارکنان ، اختلالهاى روانى ، بررسى باقرى یزدى و همکاران ، سلامت روان ، سلامت روانى کارکنان ، باقرى یزدى و همکاران ، آزمون ، آزمون ، افراد مشکوک به بیمارى ، بیشترین درصد افراد

در این پژوهش،وضعیت سلامت روانی گروهی از کارکنان یک مجتمع صنعتی(411 N )که به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای‌ انتخاب گردیدند با استفاده از آزمون R -90- SCL مورد بررسی قرار گرفت.میانگین سن افراد مورد برسی 6/39 سال و میانگین سابقه کار آنان 7/17 سال بوده است.همچنین بیشتر آنها مرد(5/95%)بودند و 6/94%آنان به کار فنی اشتغال‌ داشتند.بیشترین درصد افراد مورد برسی تحصیلات ابتدایی داشته‌اند(5/36 درصد).برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمونهای آماری خی‌دو، t مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد.نتایج آزمون با توجه به نقطه برش آزمون‌ (96/0 < GSI )نشان داد که 96/37%از افراد مورد بررسی مشکوک به بیماری بوده‌اند.بیشترین شکایات افراد مشکوک به‌ بیماری به ترتیب مربوط به شکایات بدنی و اضطراب بوده است.هر چند بیشترین درصد افراد مشکوک به بیماری در گروه‌ سنی 40-31 سال،با سابقه کار 20-11 سال،افرادمتأهل،زنان و افراد با تحصیلات ابتدایی قرار داشته‌اند ولی ارتباط آماری معنی‌داری میان عوامل یاد شده و ابتلا به اختلالهای روانی دیده نشد.

خلاصه ماشینی:

"هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت سلامت روانی کارکنان یک مجتمع صنعتی است که می‌تواند با پاسخ به پرسشهای زیر به روند فعالیتهای بهداشت روانی در آن مجتمع صنعتی کمک نماید: الف)میزان شیوع اختلالهای روانی در نمونه مورد بررسی چگونه است؟ ب)شایعترین نشانه‌های روانی و بدنی در نمونه مورد بررسی کدامند؟ ج)آیا ارتباطی بین عوامل جمعیت شناختی چون کار در واحدهای مختلف صنعتی،سن،سابقه کار،میزان تحصیلات، شمار افراد خانوار،نوبت کاری نوع کار(ستادی یا فنی)و تأهل،با آسیب‌پذیری روانی وجود دارد؟ 4)آیا کار در محیط پر سروصدا،گرمای زیاد و یا کار مخاطره‌آمیز در سلامت روانی تأثیر دارد؟هدف دیگر برسی شناخت خدمات مورد نیاز بهداشت روانی و برنامه‌ریزی جهت ارتقاء آن است. جدول 3-میانگین و انحراف‌معیار مقیاسهای نه‌گانه آزمون R -90- SCL در آزمودنیهای پژوهش (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 4-توزیع فراوانی مطلق و نسبی میانگین پاسخ افراد مورد بررسی در مقیاسهای نه‌گانه آزمون R -90- SCL (به تصویر صفحه مراجعه شود) برای آزمون این فرضیه که«در میزان آسیب‌پذیری روانی در گروههای مختلف مشغول به کار در کارخانجات تفاوت وجود دارد»،از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد و نتایج نشانگر آن بود که میان گروههای گوناگون از نظر سطح آسیب‌پذیری تفاوت معنی‌داری وجود نداشته است(جدول 5). جدول 5-نتایج تحلیل واریانس میانگین GSI آزمودنیهای پژوهش برحسب کار در واحدهای مختلف مجتمع صنعتی (به تصویر صفحه مراجعه شود) برای یافتن تفاوت میان ضریب کلی علایم مرضی GSI در دو گروه افراد مشکوک به بیماری و افراد سالم از آزمون t مستقل استفاده گردید و نتایج نشان داد که تفاوت مشاهده شده در سطح 0/001 معنی‌دار است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.