Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاههای تهران

نویسنده:

کلیدواژه ها :

پایایی ،دانشجویان ،تهران ،روایی ،پرسشنامه شادکامی آکسفورد

کلید واژه های ماشینی : پرسشنامه شادکامى آکسفورد، پرسشنامه، پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان، شادکام، آلفاى کرونباخ پرسشنامه شادکامى آکسفورد، پرسش، شادکامى، روایى پرسشنامه شادکامى آکسفورد، پرسشنامه شادکامی، دانشجویان

به منظور بررسی پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد 101 دانشجوی کارشناسی دانشگاههای علامه‌ طباطبایی و شاهد(62 زن و 39 مرد)با میانگین سنی 5/22(با دامنه 39-19 سال)مورد بررسی قرار گرفتند.بررسی‌ همسانی درونی مواد پرسشنامه نشان داد که تمام مواد 29 گانه آن با نمره کل همبستگی بالایی دارند.آلفای کرونباخ 93/0 و پایایی دو نیمه کردن آزمون 92/0 بود.همچنین پایایی بازآزمایی پرسشنامه پس از 3 هفته(25- n )79/0بود.برای بررسی‌ روایی صوری پرسشنامه از 10 کارشناس نظر خواهی شد که همگی توان سنجش شادکامی را توسط این آزمون تأیید کردند. تحلیل عاملی به استخراج 5 عامل انجامید که مجموعا 1/57 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کنند.این یافته با یافته‌های‌ سازنده اصلی آزمون متفاوت است.با توجه به یافته‌های این بررسی به نظر می‌رسد که این پرسشنامه برای اندازه‌گیری‌ شادکامی در جمعیت دانشجویان دانشگاههای تهران کارآیی مناسبی دارد.

خلاصه ماشینی:

"هر چند آلفای کرونباخ پرسشنامه شادکامی آکسفورد بالاست و از این‌رو نباید انتظار داشت که در این آزمون عوامل بی‌شماری وجود داشته باشد اما در نخستین پژوهش آرجیل و همکاران(1989)هفت عامل زیر بدست آمده است:شناخت مثبت،تعهد اجتماعی،خلق مثبت،احساس کنترل،سلامت بدنی،رضایت از خویشتن و هشیاری روانی. همچنین آلفای کرونباخ برای مقیاس 0/93 بدست آمده و تغییر این آلفا صورت حذف هریک از مواد 29 گانه مشخص شده است. همان گونه که در جدول دیده می‌شود،همبستگی مواد 29 گانه آزمون با نمره کل از 0/40(ماده 22)تا جدول 2-همبستگی مواد آزمون با نمره کل و تأثیر حذف هریک از مواد در آلفای کرونباخ (به تصویر صفحه مراجعه شود) *در این جدول چهارمین جمله ماده‌های پرسشنامه آورده شده است. جدول 3-فراوانی،میانگین،انحراف معیار و آلفای کرونباخ نمرات آزمودنیهای پژوهش بر حسب جنسیت (به تصویر صفحه مراجعه شود) به منظور بررسی روایی صوری پرسشنامه از 10 متخصص(روانشناس و روانپزشک)نظر خواهی شد که همگی توانایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد را برای سنجش شادکامی در دانشجویان تأیید کردند. (1)- factor analysis (2)- principal coponent (3)- varimax (4)- egenvalue جدول 4-ماتریس چرخشی عوامل (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 5-عوامل و مواد مربوط به آنها (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث دریافته‌ها همان‌طور که بیان گردید میانگین نمره‌های آزمودنی‌ها در پرسشنامه شادکامی آکسفورد در پژوهش حاضر 45/8 بود که در مقایسه با میانگین‌های گزارش شده در پژوهش‌های دیگران بیشتر است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.