Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین عوامل تنش زا، میزان توکل به خدا و نشانگان استرس در دانشجویان پزشکی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (10 صفحه - از 25 تا 34)

کلیدواژه ها :

دانشجویان ،توکل ،استرس ،نشانگان استرس

کلید واژه های ماشینی : استرس، توکل، دانشجویان، پرسشنامه، میزان توکل به خدا، عوامل تنش‌زا، دانشجویان پزشکى دانشگاه علوم پزشکى، پزشکى دانشگاه علوم پزشکى ایران، روانى دانشجویان دانشگاه علوم پزشکى، پرسشنامه نشانگان استرس

هدف:این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان عوامل تنش‌زا،میزان توکل به خداو نشانگان استرس در دانشجویان‌ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران انجام شده است.روش:408 نفر(234 مرد،174 زن)از دانشجویان یاد شده‌ که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند.میانگین سنی آنان‌4/22 سال(اتحراف معیار 45/3)و در مقاطع مختلف تحصیلی علوم پایه،فیزیوپاتولوژی،بالینی و کارورزی بودند.داده‌های پژوهش به کمک‌ پرسشنامه شاخص میزان توکل،پرسشنامه عوامل تنش‌زا و پرسشنامه نشانگان استرس گردآوری شده و به کمک روشهای‌ آماری مورد توصیفی،آزمونهای آماری تحلیل واریانس آزمون تعقیبی شفه و آزمون t تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته‌ها:یافته‌ها نشان داد که 1/44%دانشجویان مورد بررسی دارای استرس کم،1/31%دارای استرس متوسط و 8/24% دارای استرس زیاد بوده‌اند.از میان عوامل تنش‌زا،ترس از مردود شدن در امتحانها،مرگ یکی از بستگان نزدیک و دعوای‌ شدید با پدر به ترتیب درصد بیشتری از دانشجویان را تحت تأثیر قرار داده است در زمینه نشانگان استرس،نگرانی، اضطراب و کمرویی بیش از سایر نشانه‌ها توسط آزمودنیهای پژوهش گزارش گردیده است.مقایسه نمرات دانشجویان در پرسشنامه توکل با نمرات آنان در پرسشنامه نشانگان استرس نشان دادکه با بالا رفتن نمرات در پرسشنامه توکل،نمرات‌ آنان در پرسشنامه نشانگان استرس کاهش یافته است.همچنین 1/69%از دانشجویان در پرسشنامه توکل،از بیشترین نمره‌ ممکن(200)،152 نمره را به دست آوردند.

خلاصه ماشینی:

"جدول 4-مقایسه میانگین و انحراف معیار پرسشنامه عوامل تنش‌زا در ارتباط با وضیعت اقتصادی و محاسبه آن با تحلیل واریانس یک متغیره(408- N ) (به تصویر صفحه مراجعه شود) در جدول 5 توزیع فراوانی پاسخ آزمودنیهای پژوهش در میزان توکل به خدا نشان داده شده است. جدول 6-مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنیهای پژوهش در پرسشنامه میزان توکل در گروههای سنی و محاسبه آن با تحلیل واریانس یک متغیره (به تصویر صفحه مراجعه شود) یافته‌های پژوهش حاضر در ارتباط با این پرسش که تا چه اندازه توکل به خدا در کاهش فشارهای روانی دانشجویان مؤثر است،نشان داد که تنها در یک بعد یعنی بعد نشانگان جسمی همبستگی معنی داری میان میزان توکل به خدا و کاهش نشانگان جسمی دیده نشده،اما در سایر ابعاد یعنی نشانگان روانی و نشانگان شناختی و کل آزمون همبستگی معنی داری میان میزان توکل به خدا و کاهش نشانگان یاد شده وجود داشته است(جدول 7). همچنین در ارتباط با اثر تعدیل‌کنندگی توکل به خدا در کاهش اثرات فشارهای روانی در بین دختران و پسران دانشجو محاسبه ضریب همبستگی پیرسون رابطه معکوسی را نشان داد،بدین معنی که با بیشتر شدن نمرات جدول 7-رابطه بین توکل به خدا و نشانگان جسمی،روانی و شناختی استرس در بین دانشجویان پزشکی و محاسبه آن با ضریب همبستگی پیرسون (به تصویر صفحه مراجعه شود) توکل،نمرات آزمون نشانگان استرس در سطحی پائین‌تر دیده شده است. بحث همچنان‌که بیان گردید در این پژوهش ارتباط میان میزان توکل به خداوند در گروهی از دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی ایران و تهران و میزان تأثیرپذیری آنان از رویدادهای تنش‌زای زندگی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.