Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل روانی، اجتماعی و آموزشی مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان شاهد استان همدان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (10 صفحه - از 68 تا 77)

کلیدواژه ها :

عملکرد تحصیلی ،همدان ،عوامل روانی-اجتماعی ،عوامل آموزشی ،دانش‌آموزان شاهد

کلید واژه های ماشینی : عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شاهد استان ، عملکرد تحصیلى دانش‌آموزان شاهد ، دانش‌آموزان شاهد استان همدان ، دانش‌آموزان ، دانش‌آموز غیر شاهد مدارس شاهد ، تحصیلى دانش‌آموزان شاهد استان همدان ، شاهد ، تحصیلى دانش‌آموزان شاهد مدارس راهنمایى ، عملکرد تحصیلی ، عملکرد تحصیلى دانش‌آموزان شاهد استان

هدف:افت تحصیلی زود هنگام و پیامدهای رفتاری-اجتماعی ناشی از آن یکی از مشکلات مهم دانش‌آموزان،به‌ ویژه در مقطع راهنمایی است.در این بررسی عوامل روانی-اجتماعی و آموزشی مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان‌ شاهد در مقطع راهنمایی استان همدان شد.روش:889 نفر دانش‌آموز شاهد و نیز 151 دانش‌آموز غیر شاهد مدارس شاهد با استفاده از روش پیمایشی و با به کارگیری مقیاس سنجش عزت نفس کوپر اسمیت،پرسشنامه محقق ساخته‌ سنجش نگرش به عوامل آموزشی و مقیاس سنجش افسردگی کودکان (CDS) مورد بررسی قرار گرفتند.داده‌های پژوهش به‌ کمک تحلیل رگرسیون چند متغیری،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها:نشان دادند که از میان متغییرهای مرتبط با فرضیه‌های پژوهش،عواملی چون بعد خانوار،میزان عزت نفس و افسردگی دانش‌آموزان،میزان رضایتمندی از مادر و طول‌ مدت غیبت پدر می‌توانند تغییرات واریانس نمرات معدل تحصیلی دانش‌آموزان را تبیین نمایند.

خلاصه ماشینی:

"نتایج پژوهش نجاریان و قلخانی(1369)با عنوان اثرات از دست دادن پدر روی سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان شاهد مدارس راهنمایی اهواز نشان داد که طول مدت از دست دادن پدر دارای همبستگی منفی معنی‌داری با همه شاخص‌های روان شناختی است که نشانه‌های افسردگی(به جز مقیاس احساس گناه)را در کودکان پدر از دست داده می‌سنجد،همچنین در بررسی دیگری مکوندی،نجاریان و لیامی(1373)وضیعت روانی و عملکرد تحصیلی 110 دانش‌آموز دختر و پسر شاهد مدارس راهنمایی شاهد اهواز را با 129 دانش‌آموز غیر شاهد مدارس عادی اهواز مقایسه نمودند و دریافتند که تفاوت معنی‌داری میان عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شاهد و غیر شاهد وجود ندارند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان دهنده ارتباط معنی‌داری میان شاخص نگرش دانش‌آموزان نسبت به عوامل آموزشی مدرسه و عملکرد تحصیلی ایشان می‌باشد(0/05< P و0/26- r جدول 2-رابطه میان میزان تحصیلات مادران و پیشرفت تحصیلی فرزندان(براساس ضریب همبستگی پیرسون) (به تصویر صفحه مراجعه شود) گرچه عکس این موضوع نیز مصداق دارد یعنی هرچه عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان ضعیف‌تر باشد،نگرش آنان به عوامل آموزشی مدرسه منفی‌تر است. از این رو متغیرهایی مانند نگرش مثبت به عوامل آموزشی و محیط تحصیلی، رضامندی از مادر و میزان عزت نفس دانش آموزان چنانچه افزایش یابند موجب افزایش معدل درسی دانش‌آموزان شاهد استان همدان خواهند شد و برعکس میان پیشرفت تحصیلی با متغیرهایی همچون افسردگی دانش‌آموزان،تعداد خانوار و طول مدت شهادت پدر همبستگی منفی وجود دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.