Skip to main content
فهرست مقالات

کیفیت زندگی والدین کودکان آزار دیده

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (11 صفحه - از 37 تا 47)

کلیدواژه ها :

کیفیت زندگی و الدین ،کودکان آزار دیده ،دانش‌اموزان ،تهرا

کلید واژه های ماشینی : آزار ، کودک ، کیفیت زندگى ، مقایسه میانگین کیفیت زندگى خانواده ، نمره کل کیفیت زندگى ، کودکان آزار ، نمره ، کیفیت زندگی والدین کودکان آزار ، دانش‌آموزان آزار ، مقیاس

هدف:این پژوهش به منظور بررسی پیش‌بینی کننده‌های بدرفتاری با کودک در چهارچوب کیفیت زندگی والدینی‌ که کودکان آنها مورد آزار قرار گرفته بودند انجام شد.روش:به همین منظور کیفیت زندگی پدران و مادران 38 دانش‌آموز آزار دیده پسر پایه دوم مقطع راهنمایی از مناطق 3،4،5،6 و 19 مورد بررسی قرار گرفتند و با کیفیت زندگی و الدین 40 دانش‌آموز آزار ندیده از همان مناطق که به صورت گروهی با گروه اول همتاسازی شده بودند مقایسه گردید.داده‌های‌ پژوهش به کمک مقیاس کودک آزاری و ضربه برای جداسازی کودکان آزار دیده و آزار ندیده و همچنین پرسشنامه 192 سؤالی کیفیت زندگی گردآوری شدند.یافته‌ها:نتایج به دست آمده نشان داد که نمره کل کیفیت زندگی و الدین‌ دانش‌آموزان آزار دیده بطور معنی‌داری پایین‌تر از نمره کل کیفیت زندگی و الدین دانش‌آموزانی است که مورد آزار قرار نگرفته بودند.مقایسه نیمرخ دو گروه در خرده مقیاسهای سلامت جسمانی،تحول فردی،روابط زناشویی،روابط والد- فرزندی،رضایت شغلی،رفتار ابتکاری-هنری و اوراقت فراغت تفاوت معنی‌دار دو گروه را آشکار ساخت.در تحلیل‌ رگرسیون با روش گام به گام نشان داده شد که نمرات خرده مقیاسهای روابط زناشویی 45%و رفتار ابتکاری-هنری‌ 29%واریانس نمره آزار را تبیین می‌کردند که آزمون تحلیل واریانس این دو میزان را معنی‌دار نشان داد.نتیجه:کیفیت‌ روابط زناشویی و الدین و رفتار ابتکاری-هنری آنها بیشترین پیش‌بینی کننده‌های بدرفتاری با کودک بودند.

خلاصه ماشینی:

"روش:به همین منظور کیفیت زندگی پدران و مادران 38 دانش‌آموز آزار دیده پسر پایه دوم مقطع راهنمایی از مناطق 3،4،5،6 و 19 مورد بررسی قرار گرفتند و با کیفیت زندگی و الدین 40 دانش‌آموز آزار ندیده از همان مناطق که به صورت گروهی با گروه اول همتاسازی شده بودند مقایسه گردید. این افراد بر پایه گزارش فرزندانشان،نمره آنان در مقیاس کودک‌آزاری و ضربه و با توجه به نمره نقطع برشی که برای این مقیاس تعیین شده بود انتخاب شدند و در دو گروه و الدین دانش‌آموزان آزار دیده و آزار ندیده مورد بررسی قرار گرفتند. (1)- job statisfaction (2)- creative aesthetics (3)- social desirability نمودار(1)مقایسه نیمرخ کیفیت زندگی و الدین دانش‌آموزان آزاردیده با و الدین دانش‌آموزان آزارندیده (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 1-میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی و الدین دانش‌آموزان آزار دیده با دانش‌آموزان آزار ندیده (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 2-نتایج تحلیل واریانس مربوط به رابطه متغیر روابط زناشویی و متغیر آزار (به تصویر صفحه مراجعه شود) بررسی رابطه میان کیفیت زندگی و الدین و ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنی‌ها نشان داد که کیفیت زندگی با متغیر شغل پدر رابطه معنی‌دار ندارد،ولی با متغیرهای شغل مادر،تحصیلات پدر،تحصیلات مادر،منطقه آموزشی و وضعیت اقتصادی خانواده رابطه معنی‌دار نشان داد(جدولهای 3 تا 7). بحث همان‌گونه که گفته شد در این پژوهش کیفیت زندگی و الدین کودکان آزار دیده و آزار ندیده به عنوان شاخص عوامل اجتماعی و روانشناختی آنان مورد بررسی قرار گرفته است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.