Skip to main content
فهرست مقالات

ccu بررسی نگرشهای ناسالم، افسردگی و شدت بیماری کرونر قلب در بیماران بستری در

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (7 صفحه - از 38 تا 44)

کلیدواژه ها :

افسردگی ،نگرشهای ناسالم ،بیماری کرونو قلب ،CCU

کلید واژه های ماشینی : بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد، بیمار، شدت بیماری کرونر قلب، افسردگی و شدت بیماری کرونر، بیماری کرونر قلب در بیماران، نگرشهای ناسالم، افسردگی، قلب، میان میانگین شدت نگرشهاى ناسالم، نگرشهاى ناسالم

هدف:این پژوهش با هدف بررسی نقش سازه‌های روانشناختی به ویژه نگرشهای ناسالم با پیامد افسردگی در بروز و تشدید بیماری کرونو قلب انجام شده است.روش:در این پژوهش 30 نفر(28 مرد و 2 زن)بیمار مبتلا به انفارکتوس‌ میوکارد و 30 نفر(28مرد و 2 زن)از افراد غیر بیمار پس از همتاسازی،از نظر افسردگی و نگرشهای ناسالم به کمک آزمون‌ افسردگی بک،مقیاس نگرشهای ناسالم و پرسشنامه اطلاعات شخصی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.افزون بر آن، شدت انفارکتوس میوکارد در ارتباط با افسردگی و نگرشهای ناسالم در گروه بیمار نیز بررسی شد.داده‌های پژوهش به کمک‌ آزمون t و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها:این بررسی نشان داد که بیماران مبتلا به انفارکتوس‌ میوکارد فراوانی افسردگی بیشتری نسبت به گروه غیر بیمار دارند و میانگین شدت افسردگی آنان نسبت به گروه غیر بیمار معنی‌دار است.همچنین میانگین نمرات نگرشهای ناسالم گروه بیمار نیز در مقایسه با گروه غیر بیمار تفاوت معنی‌دار نشان‌ داده است.اگرچه در هر دو گروه همبستگی مثبت میان افسردگی و نگرشهای ناسالم وجود دارد،اما این همبستگی در گروه‌ بیمار به مراتب فویتر از گروه غیر بیمار است.

خلاصه ماشینی:

"بررسی نگرشهای ناسالم،افسردگی و شدت بیماری کرونو قلب در بیماران بستری در CCU دکتر رخساره یزدان دوست* ،دکتر هادی رضوان طلب** ،دکتر امیر حسین پیروی*** چکیده هدف:این پژوهش با هدف بررسی نقش سازه‌های روانشناختی به ویژه نگرشهای ناسالم با پیامد افسردگی در بروز و تشدید بیماری کرونو قلب انجام شده است. روش:در این پژوهش 30 نفر(28 مرد و 2 زن)بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد و 30 نفر(28مرد و 2 زن)از افراد غیر بیمار پس از همتاسازی،از نظر افسردگی و نگرشهای ناسالم به کمک آزمون افسردگی بک،مقیاس نگرشهای ناسالم و پرسشنامه اطلاعات شخصی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. از این رو پژوهش حاضر کوشش دارد که:ارتباط میان افسردگی، نگرشهای ناسالم و شدت بیماری در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بستری در CCU را مورد بررسی قرار دهد. جدول 1 نشان دهنده تفاوت میان میانگین شدت نگرشهای ناسالم بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در مقایسه با افراد غیر بیمار است. میانگین شدت افسردگی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بیش از میانگین افراد غیر بیمار(جدول 2) تفاوت میان آنها از نظر آماری معنی‌دار است ( 2/04 t ،/05<P ). این بررسی نشان داد که بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد تفاوت چشمگیری با افراد غیربیمار در زمینه‌ی نگرشهای ناسالم دارند(0/01< p )و با توجه به همبستگی قوی میان DAS و BDI (0/15- r در گروه بیمار،شاید بتوان افسردگی آنان را ناشی از مشکلات شناختی ایشان دانست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.