Skip to main content
فهرست مقالات

تربیت معنوی در انیمیشن های «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم؟»

نویسنده:

امروزه انیمیشن نقش مهمی در تربیت کودکان دارد. هر انیمیشنی جهان بینی خاص خود را دارد که بر اساس فلسفه و فرهنگ هر جامعه و خالق اثر متفاوت است. «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم» انیمیشنی است که چه در عنوان و چه در محتوا، بر موضوع تربیت تاکید داشته و ایده آل خاصی از تربیت را بیان می کند. این انیمیشن سنت های گذشته را مورد انتقاد قرار داده و با موهوم دانستن ریشه های آن در اموری فرازمینی - که آن ها را تنها نمودی از خواست قدرت می داند - تربیتی بر اساس اصل لذت، و امکان همگانی و برابری را ایده آل می داند. این جهان بینی با نقصان در تشکیل معیار شناختی نظام مند، زندگی نسل آتی را از معنا تهی کرده و شور زندگی را نابود می کند. طبیعتا چنین تربیتی با وجود نکات مثبت جزئی خود، برای آن جهان بینی که به وجود و اهمیت اموری فرازمینی اعتقاد دارد نیز مخرب خواهد بود.

خلاصه ماشینی:

"پرسش های اصلی این تحقیق این خواهد بود کـه تربیـت اژدهـا در فـیلم «چگونـه اژدهای خود را تربیت کنیم » به چه معنایی است ؟ آیا معنای مورد نظـررا مـیتـوان به عنوان معیار صحیحی برای تربیت در نظر داشت ؟ اگر معنای عرضـه شـده بـرای تربیت در این فیلم معنای کاملی نباشد، نقاط مثبت و منفی در معنای چنین تربیتـی چیست ؟ تا چه میزان این امکان وجود دارد که از تربیت یاد شده در این فیلم بـرای 1. آیا من نیز اژدهایی دارم ؟ آیا من نیز موضوع این فیلم هستم ؟ برای روشن تر شدن پاسخ چنین پرسشی، باید پرسشی به نظـر سـاده ، امـا در اینجـا بنیادیتر را مطرح کرد: اژدها چیست ؟ اژدها حیوانی اسطوره ای است که به طـور کلـی نـوع قدرتمنـدی از مـار یـا خزندگان دیگر با قدرت های جادویی یا معنوی اسـت ؛ اگرچـه ایـن موجـودات در اساطیر سرتاسر جهان موجودند، فرهنگ های متفاوت نگـاه متفـاوتی بـه آن دارنـد. ماهیت جهان دراین فـیلم چگونـه تـصویر می شود؟ برای بررسی این پرسش لازم است به فراتر ازآنچه در فـیلم آورده شـده برویم وبررسی کنیم که شرایط امکان جهانی مطابق بـا شـناخت ماهیـت انـسان و تربیت ، آن طور که پیش ترآمد، چگونه اسـت ؛ ماننـد مـوارد قبـل نیـز درهـر دوره ماهیتی برجهان تصور شده است که البته هرسه دوره یپیشین تصوراتی بـر خطـا نشان داده خواهند شد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.