Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و ارزیابی فضایی کالبدی شاخص‌های رشد هوشمند با استفاده از مدل WASPAS ( مطالعه‌ی موردی: مناطق شهر یزد )

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (21 صفحه - از 79 تا 99)

اگوی رشد و توسعه کالبدی به عنوان الگویی فضایی فعالیت های اسنانی تعریف می شود و پراکند گی نامعقول آن آثار نامطلوبی بر محیط کالبدی فضایی جوامع می گذارد تلاش های زیادی برای بر طرف ساختن آثار منفی گسترش کالبدی پراکنده شهرها به عمل آمده که عمده ترین آنها راهبرد رشد هوشمند است نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن توصیقی تحلیلی و و همبستگی است داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن طرح های جامع و تفصیلی شهر همچنین از طریق اسناد مجلات کتب مرتبط با موضوع و سازمان های مختلف جمع آوری گردیده است و سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل کمی و کیفی برنامه ریزی از جمله مدل وزن دهی آنتروپی شانون و مدل WASPAS جهت شناخت الگوی رشد شهر داده ها تحلیل شده اند هدف این مقاله بررسی و تحلیل فضایی کالبدی بر اساس شاخص های رشد هوشمند برآن است تا با فراهم کردن اطلاعات تحلیلی در زمنیه ارزیابی نواحی به لحاظ میزان تناسب با شاخص های رشد هوشمند شهری بتوان گام های مهمی درجهت تحقق اهداف توسعه پایدار شهری با دست یابی به رشد هوشمند برداشت نمونه موردی نواحی سه گانه شهر یزد می باشد یافته های این تحقیق نشان میدهد که الگوی رشد کالبدی مناطق شهر یزد به صورت پراکنده و نامناسب است و این امر موجب ناپایداری زیست محیطی اجتماعی اقتصادی ودر نهایت شکل شهری شده است با توجه به کل شاخص ها مناطق 1 و 2 و 3 به ترتیب 2 و 3 و 1 را به دست آوردند

خلاصه ماشینی:

"جدول ١- شاخص های به کار رفته در پژوهش در مناطق شهری یزد شاخص های کالبدی تجاری، خدماتی ، آموزشی ، فرهنگی ، مذهبی ، اراضی بایر، بهداشتی ، درمانی وسعت اراضی به کاربری -های مسکونی ، پذیرایی ، جهانگردی، آموزش عالی ، اداری، انتظامی ، خدمات اجتماعی ، کارگاهی صنعتی ، تأسیسات شهری، تجهیزات شهری، واحدهای مسکونی ، اراضی فرسوده شاخص های اجتماعی تراکم ناخالص جمعیتی ، نرخ رشد، بعد خانوار، تعداد خانوار، تراکم جمعیتی ، درصد باسوادی شاخص های زیست محیطی باغات واراضی زراعی ، خانه باغ، حرایم و سایر فضاهای غیر شهری، اراضی خالی ، پارک و فضای سبز شاخص های دسترسی حمل ونقل ، شبکه معابر، پارکینگ بحث شاخص کالبدی بررسی های صورت گرفته که ابتدا ماتریس دادهها را بی مقیاس و بعد با مدل آنتروپی شانون وزن داده شد و با استفاده از مراحل مدل تاپسیس که ذکر شد تحلیل و نشان داده شد که با توجه به شاخص کالبدی منطقة ٣، ٢ و١ به ترتیب رتبه های ٣، ١ و ٢ را به دست آوردند. جدول ١٠- ماتریس دادهها (سرانة هر کاربری) 32Xدرصد باسوادی 23Xتراکم جمعیتی 30Xتعدادخانوار 29Xبعدخانوار 28Xنرخ رشد X٢٧تراکم ناخالص جمعیتی گزینه 92 77 7/4 8/3 5/0 41 1 90 54 3/4 3/6 6/0 54 2 95 61 5/4 7/3 45/0 31 3 مأخذ: طرح تفضیلی ، ١٣٨٩ جدول ١١- نرمالسازی و وزنها 32X 31X 30X 29X 28X 27X گزینه 0/968 1 1 1 0/833 0/759 1 0/947 0/701 0/915 0/947 1 1 2 1 0/792 0/957 0/974 0/75 0/574 3 0/203 0/133 0/195 0/205 0/147 0/114 وزن معیار تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند برای رتبه بندی مناطق شهر یزد از لحاظ شاخص های رشد هوشمند شهری با بهره - گیری از مدل تصمیم گیری واسپس و استفاده از مدل وزندهی آنتروپی شانون مناطق ٣ گانة شهر یزد در چهار معیار اجتماعی اقتصادی، کالبدی و کاربری اراضی ، زیست - محیطی و دسترسی و ارتباطات، پرداخته شدهاست ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.