Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با سبک ‌زندگی اسلامی در بین دانش‌آموزان شهر شیراز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (25 صفحه - از 143 تا 167)

کلیدواژه ها :

رسانه ،شیراز ،دانش آموزان ،سبک زندگی اسلامی ،الگوهای مرجع ،تقید دینی

کلید واژه های ماشینی : سبک زندگی اسلامی ، سـبک زنـدگی اسلامی ، بـه سـبک زنـدگی اسلامی ، سـبک زنـدگی اسـلامی ، سـبک زندگی اسلامی ، دانش‌آموزان ، بـه سـبک هـای زنـدگی ، بررسی سبک زندگی اسلامی دانش‌آموزان ، سبک زنـدگی ، عوامل فرهنگی و اجتماعی

سبک‌ زندگی از مفاهیم مهم جامعه‌شناسی معاصر به شمار می‌آید. چرا که نه فقط زیستن، بلکه چگونه زیستن نیز دارای اهمیّت است. دین اسلام نیز هنجارها و ارزش‌های فراوانی در راستای چگونه زیستن مسلمانان به همراه دارد. بر این اساس هدف این مطالعه، بررسی سبک زندگی اسلامی دانش‌آموزان در رابطه با عوامل فرهنگی و اجتماعی در شهر شیراز می‌باشد. روش انجام پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری شامل تعداد 50980 نفر از کلیه دانش‌آموزان پسر و دختر پایه‌های اوّل تا چهارم دبیرستان‌های دولتی در شهر شیراز بوده، که از این میان بر اساس جدول لین تعداد 381 نفر به‌عنوان نمونه تعیین شد که به‌منظور افزایش دقت حجم نمونه به تعداد 400 نفر افزایش یافت. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که به شکل محقق ساخته و با بهره‌گیری از پرسشنامۀ‌ هنجاریابی شده‌ توسط کاویانی (1391) تدوین شده است. جهت تعیین اعتبار از اعتبار صوری و همچنین اعتبار سازه، به کمک تحلیل عاملی و جهت تعیین پایایی از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شد. در این تحقیق شش فرضیه مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری، بین متغیرهای پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی، میزان استفاده از رسانه‌های داخلی و خارجی، تقید دینی والدین و اولویّت اوّل در الگوی مرجع، با سبک زندگی اسلامی رابطه معنی‌داری وجود داشت. اما دسترسی به امکانات فراغتی و جنسیت پاسخ‌گویان، رابطه معنی‌داری با گرایش به سبک زندگی اسلامی نداشت.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.