Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل توانمندی‌ها و قابلیت‌های منطقه‌ای بخش تعاون استان همدان در جذب سرمایه از دیدگاه کارشناسان بخش تعاون

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 69 تا 80)

محدویت منابع مالی جهت تخصیص سرمایه و بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در فعالیت­های تولیدی، برنامه ریزی، تعیین اولویت­های سرمایه­گذاری و شناخت قابلیت­های محیطی، بخشی و منطقه­ای را اجتناب ناپذیر کرده و ضرورت امر ایجاب می­نماید که در طراحی برنامه­های توسعه، قابلیت ها و توانمندی­های بخش­های مختلف اقتصاد از جمله بخش تعاون مورد شناسایی قرار گیرند. در این راستا این تحقیق با هدف تحلیل توانمندی­ها و قابلیت­های پیش روی بخش تعاون استان همدان در جذب سرمایه از دیدگاه کارشناسان بخش تعاون استان همدان انجام گرفته است. روش انجام این تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان شاغل در سازمان ها و حوزه های مختلف تعاونی استان بود که از میان آنها تعداد 55 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه­ی آماری تحقیق انتخاب شدند و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه­گیری تصادفی ساده گردآوری شد. پایایی ابزار تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از نظرات متخصصین موضوعی مورد تایید قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم­افزار 18spss و روش های آماری توصیفی و تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آمار توصیفی نشان می دهد که میانگین سن پاسخگویان 20/38 سال بوده، جوان­ترین آن­ها 26 و مسن­ترین آن ها 54 سال سن داشته­اند. 5/ 74 درصد پاسخگویان لیسانس و 5/25 درصد آنها فوق لیسانس بوده­اند. میانگین سابقه­ی کاری این افراد 5/ 17 سال و سابقه کاری آن ها بین 2 تا 19 سال متغیر بوده است. نتایج  تحلیل عاملی نشان داد که توانمندی­ها و قابلیت­های بخش تعاون استان همدان مجموعا در پنج عامل استخراج شدند و این عوامل در مجموع 296/ 66 درصد واریانس مشترک بین متغیرها و عامل های مورد نظر را تبیین می کنند. همچنین نتایج نشان داد که عامل زیربنایی با 744/ 16درصد، بیشترین و در مقابل عامل احتماعی، فرهنگی با 688/ 9 درصد، کمترین سهم واریانس کل را تبیین کرده است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.