Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه ی استفاده از یک بازی صفحه ای با روش سنتی مبتنی بر سخنرانی و کتب درسی در آموزش اصول حسابداری(1)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 1 تا 30)

این پژوهش، با هدف بررسی اثر بازی‌های آموزشی (به عنوان یک روش آموزش فعال) بر یادگیری دانشجویان حسابداری در مقایسه با روش سنتی معلم محور (سخنرانی و حل مساله) انجام شد. بازی مورد استفاده در این پژوهش نیمه آزمایشی، بازی صفحه‌ای متشکل از صفحه، تاس و چند مجموعه کارت است که با ساده‌سازی بازی مورد استفاده توسط ریس نیتکین (2011) آماده شده است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان اصول حسابداری (1) در نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 بودند و نمونه مورد آزمون با روش نمونه‌گیری در دسترس، شامل 40 نفر دانشجوی اصول حسابداری (1) دانشگاهی در تهران بود که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. دراین پژوهش از پیش و پس آزمون حسابداری به عنوان ابزار گردآوری داده استفاده شد. روایی آزمون‌ها به تایید 5 نفر مدرس حسابداری رسید و پایایی آن نیز با روش کودرریچاردسن ،مناسب نشان داده شد.نتایج تجزیه تحلیل کوواریانس،حاکی از یادگیری بهتر دانشجویان در معرض بازی آموزشی در مقایسه با گروه کنترل پس از حذف اثرات متغیرهای کنترلی(سن،جنسیت،معدل رشته ی دیپلم و اشتغال)بود.همچنین در پایان بازی با استفاده از پرسشنامه از دانشجویان گروه آزمایش،نظرسنجی شد که نشان از انگیزه بخش بودن و سرگرم کننده بودن بازی و اثربخشی آن در فهم و یادگیری مفاهیم پایه و چرخه ی حسابداری داشت.

خلاصه ماشینی:

"لذا در این پژوهش یک بازی صفحه ای ٧ با ایده گـرفتن از بـازی ریـس نیتکین (٢٠١١) که شکل ساده شده ای از بازی معروف مونوپولی است ، توسط محققان آماده و از آن به عنوان ابزاری کمک آموزشی برای درس اصول حسابداری (١) استفاده و اثر آن بـر عملکـرد (یادگیری) دانشجویان بررسی شد. ‌متغیرهای‌پژوهش ‌ متغیر وابسته : عملکرد (Performance) یا همان نمره ی دانشجویان در امتحان پایان تـرم (پس آزمون ) است ؛ متغیر مستقل (Group):‌در این پژوهش متغیر دامی صفر و یک به معنای قرار گرفتن یـا قرار نگرفتن در معرض بازی صفحه ای تولیدشده است ؛ متغیرهای کنترلی: بسیاری محققـان نظیـر بـونر (١٩٩٩) اشـاره کـرده انـد کـه لازم اسـت تفاوت های فردی بین فراگیران در تحلیل نتایج ، لحاظ شـود. A simulation-based approach for teaching the systems perspective of strategic performance management, Accounting Education: An International Journal, 24(1), 1-26."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.