راهکارهای توسعه زنجیره ارزش در تعاونی های تولیدی (مورد مطالعه تعاونی های استان خراسان جنوبی) - پایگاه مجلات تخصصی نورSkip to main content
فهرست مقالات

راهکارهای توسعه زنجیره ارزش در تعاونی های تولیدی (مورد مطالعه تعاونی های استان خراسان جنوبی)

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم) (17 صفحه - از 49 تا 65)

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فعالیت های زنجیره ارزش بر ارزش اقتصادی تعاونی های تولیدی فعال استان خراسان جنوبی می باشد. سوالات و فرضیه های پژوهش بر مبنای مدل پورتر در بسط فعالیت های زنجیره ارزش است. در مدل پورتر، فعالیت های سازمان، به دو بخش اصلی و حمایتی(پشتیبان) طبقه بندی شده است. فعالیت های اصلی سبب ارتقای ارزش محصول می شود و فعالیت های حمایتی از فعالیت های اصلی حمایت می کنند. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی-همبستگی و از نظر جمع آوری اطلاعات، میدانی می باشد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 220 نفر از مدیران تعاونی های تولیدی فعال استان خراسان جنوبی تشکیل می دهد که بر اساس جدول مورگان و به روش تصادفی 136 تعاونی به عنوان نمونه انتخاب شده است و پرسشنامه های پژوهش بین مدیران آنها توزیع شده است. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS و از طریق مدل حداقل مربعات جزئی و رگرسیون برازش شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که فعالیت های زنجیره ارزش بر ارزش افزوده اقتصادی تاثیرگذار است.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.