Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین رفتار دامداران شهرستان گالیکش با استفاده از رویکرد پایداری و امنیت غذایی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد) (22 صفحه - از 261 تا 282)

امروزه، توسعه انسانی تا حد زیادی در گرو توانایی جامعه در ایجاد امنیت غذایی پایدار است که در سایه کشاورزی توسعه‌یافته امکان‌پذیر خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش تبیین رفتار پایدار دامداران شهرستان گالیکش با استفاده از رویکرد امنیت غذایی بود. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی ـ همبستگی بود که با انجام یک پیمایش انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر دامداران شهرستان گالیکش بود (N= 2000) که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 234 نفر از دامداران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی گرد‌آوری داده‌های پرسش‌نامه‌ محقق ساخته بود که روایی آن به وسیله پانلی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس مورد بررسی و تایید قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان دادند که رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار بین رفتار پایدار دامداران با تعداد دام، مقدار مرتع، درآمد سالیانه، درآمد سالیانه ناشی از دامپروری، نیت رفتاری، کنترل رفتاری درک شده، هنجار ذهنی، نگرش دانشی و نگرش عاطفی وجود دارد. افزون بر این، نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نشان دادند که پنج متغیر، نیت، کنترل رفتاری درک شده، هنجار ذهنی، نگرش دانشی و نگرش عاطفی قادرند 9/ 58 درصد از رفتار پایدار دامداران شهرستان گالیکش را با رویکرد امنیت غذایی تبیین کنند. با توجه به نتایج پژوهش می‌توان گفت، هرچه داده‌ها، مهارت‌ها، توانایی‌های فردی، فرصت‌ها، منابع و امکانات فرد بیش‌تر باشد، افکار اجتماعی و باید و نباید‌های مردم نسبت به دامپروری بهتر و فرد دامدار احساس و گرایش ذهنی بهتری نسبت به دامپروری پایدار داشته باشد، رفتار پایدار بهتری از سوی او شاهد خواهیم بود.

خلاصه ماشینی:

"در بخش چهارم و پنجم به ترتیب گویه های مربوط به هنجارهای ذهنی دامداران نسبت به دامپروری پایدار با هشت گویه و گویه های نگرش دامداران نسبت به دامپروری 1- Krejcie & Morgan پایدار با ١٢ گویه (نگرش دانشی ٦ گویه و نگرش عاطفی ٦ گویه ) مورد بررسی قرار گرفتند که برای سنجش تمامی گویه های این بخش از طیف لیکرت پنج قسمتی (٠: کاملا مخالفم ، ١: مخالفم ، ٢: نظری ندارم، ٣: موافقم و ٤: کاملا موافقم ) استفاده شد، در بخش پایانی پرسش نامه نیز ویژگیهای فردی و اقتصادی دامداران شامل : سن ، میزان دام، مقدار مرتع ، مقدار زمین دیم ، مقدار زمین آبی، سابقه کار دامداری و مقداری درآمد در پرسش نامه مطرح و از پرسش شوندگان دادههای بالا در چارچوب سؤالات باز و بسته مورد بررسی قرار گرفت . در ادامه پژوهش نیز از میان متغیرهای وارد شده به معادله رگرسیون متغیرهای نیت ، نگرش دانشی، نگرش عاطفی، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده توانستند در حدود ٦٠ درصد از تغییرات واریانس رفتار پایدار دامپروران شهرستان گالیکش را در راستای امنیت غذایی تبیین کنند که در این بین متغیر نگرش دانشی بیش از سایر متغیرها بر مقدار تبیین رفتار پایدارن دامداران در راستای امنیت غذایی تأثیرگذار بوده است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.