Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت‌مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 57 تا 68)

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت­بندی موانع حمایت­مالی شرکت­های خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان بود. روش تحقیق از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران شرکت­های خصوصی برتر استان کرمان بود (150 N=). که 108 شرکت با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده­های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. روایی صوری پرسشنامه بر اساس نظر 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تایید و روایی محتوایی بر اساس مدل لاوشی 92/ 0=CVI محاسبه گردید. به منظور شناسایی عوامل و بررسی روایی سازه از روش تحلیل­عاملی اکتشافی استفاده گردید. پایایی درونی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 82/ 0=α بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده­­ها از آزمونt تک­نمونه­ای و آنالیز واریانس­مکرر استفاده شد. نتایج تحلیل­عاملی نشان داد 57% از کل واریانس­ها مربوط به چهار عامل بود. نتایج تی­تک نمونه­ای نشان داد که بین تمام موانع با نمره ملاک اختلاف معناداری وجود داشت. همچنین نتایج رتبه­بندی موانع نشان داد عامل قانونی­دولتی مهم­ترین عامل مانع شونده با میانگین 3.76و عامل مدیریت­ورزشی با میانگین 3.68 کمترین عامل مانع شونده در عدم حمایت­مالی شرکت­های خصوصی از ورزش قهرمانی بودند. بنابراین تدوین قوانین و آئین­نامه­ها برای حامیان­مالی و ورزش قهرمانی جهت رفع موانع حضور حامیان در ورزش قهرمانی دارای اهمیت زیادی می­باشد


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.