Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل کارایی نسبی کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص‌های توسعه پایدار

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 1 تا 12)

امروزه توسعه به عنوان یک فرایند، مهم­ترین بحث کشورهای در حال توسعه است. همچنین از توسعه پایدار به منزله­ی نیروی محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی تمامی کشورها به ویژه کشورهای در حال رشد نیز یاد شده است. هدف این مقاله تحلیل کارایی سیزده کشور خاورمیانه طی سال­های 2009 تا 2012­م از لحاظ شاخص­های توسعه ­پایدار از طریق 32 شاخص (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی است. جهت تجزیه و تحلیل داده­های از مدل­های برنامه­ریزی کمی خطی ناپارامتریک تحلیل پوششی داده­­ها، مدل آنتروپی شانون و نرم­افزار dea slover استفاده شده است. محدوده جغرافیایی این پژوهش منطقه خاورمیانه و جامعه آماری آن 13 کشور می­باشد. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می­دهد در بین شاخص­های توسعه پایدار در خاورمیانه شاخص‌های تولید ناخالص ملی، میزان پس­انداز و اشتغال بیشترین ضریب همبستگی به ترتیب با مقادیر 0.74،0.64 و 0.58 درصد را با متغیر خروجی یعنی توسعه پایدار دارند. از لحاظ کارایی نسبی در بین کشورهای خاورمیانه به ترتیب کشورهای امارات متحده عربی و قطر با میزان کارایی یک درصد و با سطح عملکرد عالی به عنوان کشورهای کارا و کشورهای عراق، یمن و سوریه به ترتیب با میزان کارایی 974/0، 961/0 و 957/0 درصد با سطح عملکرد ضعیف به عنوان کشورهای ناکارا از لحاظ شاخص­های توسعه پایدار در خاورمیانه هستند. در نهایت نتایج این پژوهش نشان می­دهد بیش از 60 درصد کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص‌های توسعه پایدار دارای سطح عملکرد متوسط طی سال­های 2009 تا 2012 هستند.

خلاصه ماشینی:

"در حال حاضر، تجربیات نظری و اجرایی متعددی در سطح دنیا برای مطالعه ، بررسی، برنامه ریزی و مدیریت مناطق وجود دارد که همگام با پیشرفت های فناوری، روند صعودی دارند (٣٨٥ :٢٠١٠ ,Tsai et al) این روند صعودی و مسائل جهانی مرتبط با پیچیدگیهای سیستم های جهانی سبب شده است که مسأله ارزیابی عملکرد واحدها با تکنیک ها و مدل های ترکیبی و جامع در سال های اخیر مورد توجه مدیران قرار گیرند (١٦ :٢٠١١ ,Jerry Ho et al). مجموع اهمیت وزنی شاخص های بیشتر و کمتر از حد آستانه ارزیابی کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص های توسعه پایدار با تکنیک تحلیل پوششی داده ها: در این گام از پژوهش از تکنیک تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری که وظایف یکسانی انجام میدهند، استفاده میشود. بر اساس نتایج نهایی حاصله در بین این کشورها به ترتیب کشورهای امارات و قطر با میزان کارایی نسبی یک درصد به عنوان کشورهای کارا از لحاظ شاخص های توسعه پایدار با سطح عملکرد عالی در جایگاه اول و دوم قرار دارند. جدول ٨- سطح بندی کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص های توسعه پایدار با استفاده از مدل کارایی نسبی (رجوع شود به تصویر صفحه) منبع : یافته های پژوهش ، ١٣٩٥. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی با هدف تحلیل کارایی و رتبه بندی تحقق پذیری شاخص های توسعه پایدار با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، تکنیک آنتروپی شانون و با استفاده از نرم افزارهای Excel و dae slover، سیزده کشور خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفت ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.