Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط اخلاق کار و رضایتمندی داوطلبان رویدادی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 27 تا 36)

اخلاق کار و رضایت شغلی، به دنبال شکست شرکت­های بزرگ و بحران­های غرب اهمیت بسیاری پیدا کرده است. هدف پژوهش، تعیین رابطه اخلاق کار با رضایتمندی داوطلبان رویدادی در ورزش بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق، داوطلبان شرکت­­کننده در دوازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه­های سراسر کشور بودند. 133 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شدند و برای جمع­آوری داده­ها دو پرسش­نامه اخلاق کار پتی (1990) و پرسش­نامه رضایتمندی از تجارب داوطلبی ملائی و همکاران (1388) توسط آن­ها تکمیل شد. روایی صوری و محتوایی پرسش­نامه­ها، توسط صاحب­نظران تایید شد. پایایی پرسش­نامه­ها با استفاده از آلفای کرونباخ برای اخلاق کار و رضایتمندی از تجارب داوطلبی به ترتیب 82/ 0 و 92/ 0 محاسبه شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین اخلاق کار و رضایتمندی داوطلبان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیونی گام به گام نشان داد، دو بعد از اخلاق کار (روابط سالم و انسانی در کار و جدیت و پشتکار در کار)، نقش مثبت و معناداری در پیش­بینی رضایتمندی داوطلبان داشتند (01/ 0 p ≤). بنابراین، به مدیران ورزشی توصیه می­شود، با ارائه کدهای اخلاقی و توسعه اصول اخلاق کار، رضایتمندی را در میان داوطلبان ورزشی افزایش دهند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.