Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کارآمدی بازی درمانی (cbt) بر کاهش نشانه های پرخاشگری کودکان پیش فعال 8 تا 11 ساله اهر

نویسنده:

اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی، یکی از اختلال های عصبی - رفتاری کودکان اسذکه به عوامل وراثتی و محیطی متعددی وابسته است و بر اساس سه رفتار بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری تشخیص دادهمی شود . هدف از پژوهش حاضر بررسی کارآمدی بازی درمانی (cbt) بر کاهش نشانه های پرخاشگری کودکان پیش فعال 8 تا 11 ساله اهر بود . این مطالعه از نوع پژوهش حاضر، از نوع تحقیقات آزمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کودکان بیش فعال 8 تا 11 شهر اهر در سال 95-96 می باشد.براساس اطلاعات به دست آمده از پرونده پزشک موجود در مراکز مشاوره مدیریت اموزش و پرورش و سایر مراکز پزشکی 41 کودک در بین سنین 8 تا 11 سال به بیش فعالی مبتلا بودند. نمونه پژوهش شامل 03 کودک بیش فعال می باشند که به صورت تصادفی انتخاب شده و در دو گروه آزمایشی ( 15 نفر )گواه ( 15 نفر ) به صورت واگذاری تصادفی جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد پرخاشگری استفاده شد. پایایی آنها با استفاده از آلفای کرانباخ به ترتیب 89% گزارش گردید . برای کشف روابط داده ها از کواریانس استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بازی درمانی نمرات پرخاشگیری کودکان پیش فعال را در پس آزمون و پیگیری کاهش داده است..


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.