Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثربخشی درمان DBT (رفتار درمانی دیالکتیک) در تغییر سطح باورهای فراشناختی منفی و مثبت و نگرانی از تصویر بدنی (BICI) دانش-آموزان دختر افسرده

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 21 تا 40)

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش, تعیین میزان افربخشی درمانDBT (رفتار درمانی دیالکتیک) در تغییر سطح نگرانی از تصویر بدنی (BICI)» باورهای فراشناختی منفی و باورهای فراشناختی مثبت دانش‌آموزان دختر افسرده شهر خرم‌آباد بود. این پژوهش به‌صورت شبه‌تجربی بود که در آن از طرح پیش‌آزمون-پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد. نمونه پژوهش ۴۰ آزمودنی بود که از میان دانش‌آموزان دختر دبیرستانی دارای افسردگی شهر خرم‌آباد انتخاب و به‌صورت تصادفی در گروه‌های آزمایش (رفتار درمانی دیالکتیکی) و گواه گمارده شدند. در مرحله مداخله گروه آزمایش به‌مدت ۱۲ جلسه ۲ ساعته تحت رفتاردرمانی دیالکتیک قرار گرفتند. در طی این مدت گروه کنترل هیچ نوع مداخله‌ای دریافت نکرد. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقباس تصویر بدنی (BII) فیشر و باورهای فراشناختی ولز وکاترایت-هاتن در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای دو گروه آزمایشی و گواه استفاده شد. داده‌های پژوهش با روش تحلیل کواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت معنی‌داری بین دو گروه نشان داد. یافته‌ها حاکی از آن بود که رفتاردرمانی دیالکتیک در کاهش نگرانی از تصویر بدنی (BICI) و باورهای فراشناختی منفی و هم‌چنین افزایش باورهای فراشناختی مثبت، اثربخش است.

کلیدواژه ها:

رفتاردرمانی دیالکتیک ، باورهای فراشناختی مثبت ، باورهای فراشناختی منفی ، نگرانی از


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.