Skip to main content
فهرست مقالات

مصوبات شورایعالی بیمه

ISC (11 صفحه - از 63 تا 73)

کلید واژه های ماشینی : نوآوری، صنعت بیمه، بـا، مدل، سازمانی، نوآوری صنعت بیمه کشور، پرسش‌نامه، کـه، پژوهش، مدل سه شاخگی

خلاصه ماشینی:

"- در تحقیق دیگری که در دانشکدة مدیریت دانشـگاه تهـران و بـا هـدف بررسـی عوامل و زمینه های تمرکززدایی با استفاده از مدل سه شـاخگی، توسـط دکترحسـن میرزایی اهرنجانی و پیمان باقرنژاد انجام شد، این نتیجه به دست آمد کـه تمرکـز و عدم تمرکز به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنـده سـاختار سـازمانی، بـر کـانون و ماهیت تصمیم گیری تأکید دارد و سازمانها از طریق به کارگیری نظام تصمیم گیری غیرمتمرکز، ضمن تسری و تعمیم احساس مسئولیت پذیری میان کارکنان، منجـر بـه بروز خلاقیت در آنان شده و ازسویدیگر میتوانند از عدم تمرکز سازمانی به عنوان یکی از اهرمهای کارساز در دستیابی به اثربخشی و کارایی در سازمان که درنهایـت بهرهوری را به دنبال خواهد داشت ، استفاده کنند. در بخشی از مقالـه ، یافتـه هـای تحقیق در قالب مدل سه شاخگی و به تفکیک فرضیه هـای تحقیـق و بـا توجـه بـه آزمونهای آماری مربوطه بررسی شده و در پایان ضمن نتیجه گیـری، پیشـنهادها و راهکارهایی برای استقرار الگوی مطلوب سازمانی در سازمانهای غیر دولتی ایـران با توجه به مدل بومی برگرفته از این پژوهش در قالب رویکرد کارآفرینی ارائه شده است (صفرزاده و جعفری، ١٣٩٠). در مرحله اول، روایی مدل پیشـنهادی، براسـاس ادبیـات موضـوع و بـا اسـتفاده از یافته های توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرارگرفت که این امر با مروری بر پیشینه پژوهش های انجام شده و با استفاده از مدل تحلیلی سه شـاخگی بـه عنـوان مبنـای اصلی طراحی مدل مفهومی صورت پذیرفت و براساس آن عوامل مؤثر بر نـوآوری در شرکت های (صنعت ) بیمه کشور در قالب سه گروه عوامـل اصـلی: سـاختاری، رفتاری (محتوایی) و زمینه ای (محیطی) و ١٤ گروه عوامل فرعی زیرمجموعـه آنهـا شناسایی و تعیین شدند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.