Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در بین خانواده های شهرستان دزفول

نویسنده:

(16 صفحه - از 1 تا 16)

موضوع این پژوهش، تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی خانواده های شهرستان دزفول می باشد .سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد، یعنی سرمایه اجتماعی به عنوان توانایی افراد برای کار با یکدیگر در جهت اهداف عمومی در گروه ها و سازمان ها تعریف می شود .در این تحقیق سعی بر این است تا رابطه بین مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی مورد ، سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی سنجش قرار گیرد. همچنین محقق در نظر دارد که رابطه بین اعتماد بین فردی، اعتماد به نهادها، مشارکت رسمی، مشارکت غیر رسمی، مشارکت مدنی، حمایت عاطفی، حمایت اقتصادی، حمایت دولتی و کیفیت زندگی مورد آزمون قرار گیرد. روش این تحقیق پیمایشی است که سعی شده است که اطلاعات مورد نیاز با توجه به اهداف و فرضیه های تحقیق جمع آوری شود ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته با 48 سوال می باشد. مقدار آلفای کرونباخ 0/82 می باشد. پس از توزیع و جمع آوری اطلاعات از نرم افزار spss به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که 1- بین اعتماد بین فردی و کیفیت زندگی رابطه وجود دارد . 2- بین اعتماد تعمیم یافته و کیفیت زندگی رابطه ای وجود ندارد. 3- بین اعتماد به نهادها و کیفیت زندگی رابطه وجود دارد. 4- بین مشارکت رسمی و کیفیت زندگی رابطه وجود دارد. 5- بین مشارکت غیر رسمی و کیفیت زنگی رابطه وجود ندارد. 6- بین مشارکت مدنی و کیفیت زندگی رابطه وجود دارد. 7- بین حمایت عاطفی و کیفیت زندگی رابطه وجود دارد. 8- بین حمایت اقتصادی و کیفیت زندگی رابطه وجود ندارد. 9- بین حمایت دولتی و کیفیت زندگی رابطه وجود ندارد.

خلاصه ماشینی:

"بنابر توضیحات فوق روشن است که مفهوم سرمایه اجتماعی پدیده ای است اجتماعیاست که خصلت جمعیدارد و بی توجهی به آن در دهه های گذشته در برخی کشورهای جهان دیده شده است که از جمله به فروپاشی نهاد خانواده، ناپایدار شدن روابط اجتماعی، کاهش میزان همبستگی اجتماعی، از رونق افتادن فعالیت های اقتصادی، گسترش ناهنجاری های رفتاری در میان جوانان و نوجوانان و ناامنی در موسسه های آموزشی، از میان رفتن اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی در بین افراد جامعه می توان اشاره کرد. بنابر توضیحات فوق روشن است که مفهوم سرمایه اجتماعی پدیده ای اجتماعی است که خصلت جمعی دارد و بی توجهی به آن در دهه های گذشته در برخی کشورهای جهان دیده شده است که از جمله به فروپاشی نهاد خانواده، ناپایدار شدن روابط اجتماعی، کاهش میزان همبستگی اجتماعی، از رونق افتادن فعالیت های اقتصادی، گسترش ناهنجاری های رفتاری در میان جوانان ونوجوانان و ناامنی در موسسه های آموزشی، از میان رفتن اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی در بین افراد جامعه می توان اشاره کرد. از جمله اثرات بی توجهی به مفهوم سرمایه اجتماعی که در دهه های گذشته به وضوح در برخی کشورهای جهان دیده شده است عبارتند از: فروپاشی نهاد خانواده و ناپایدارشدن روابط اجتماعی کاهش میزان همبستگی اجتماعی، از رونق افتادن فعالیت های اقتصادی، گسترش ناهنجاری های رفتاری در میان جوانان و نوجوانان و ناامنی در مؤسسه های آموزشی، از میان رفتن اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی در بین افراد جامعه که بی توجهی به این موضوع باعث ایجاد اختلال و بی نظمی عمومی در جامعه خواهد شد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.