Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر رهبری دانش گرا بر نوآوری در وزارت صنعت، معدن و تجارت: نقش میانجی مدیریت دانش

نویسنده:

(16 صفحه - از 87 تا 102)

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری دانش گرا بر نوآوری در وزارت صنعت. معدن و تجارت با نقش میانجی مدیریت دانش انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان ستاد وزارت مذکور بوده که مشتمل بر ۴۰۰ نفر می باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول ۱۹۸ نفر برآورد شد. نمونه گیری نیز به صورت تصادفی ساده انجام شد. ابزار جمع آوری داده هاء پرسشنامه ای با ۲۵ گویه بوده که مدیریت دانش را در چهار بعد خلق دانشء ذخیره انتقال دانش و بکارگیری دانش اندازه گیری کرده است. برای تعیین روایی ابزار آندازه گیری از روایی محتوا و روایی سازه استفاده شد. هم چنین برای محاسبه میزان پایایی ابزار نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد که ابزار اندازه گیری از روایی و پایایی مناسبی برخوردار بوده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق نیز از آزمون نرمال بودن داده هاء ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارSmart PLSاستفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که رهبری دانش گرا با نقش میانجی مدیریت دانش بر نوآوری تاثیر مثبت داشته است. میزان اثر غیر مستقیم برابر با ۰/۱۶۵ بوده است. هم چنین رهبری دانش گرا تاثیر مثبت و معنی داری با هر چهار بعد مدیریت دانش داشته است. از دیگر یافته های تحقیق این است که رهبری دانش گرا به طور غیر مستقیم تنها از طریق بعد خلق دانش بر نوآوری تاثیر دارد.

خلاصه ماشینی:

"یافته های تحقیق نشان داد که رهبری دانش گرا با نقش میانجی مدیریت دانش بر نوآوری تاثیر مثبت داشته است. از دیگر یافته های تحقیق این است که رهبری دانش گرا به طور غیر مستقیم تنها از طریق بعد خلق دانش بر نوآوری تاثیر دارد. مدیریت دانش، هم با ابزارهای تکنولوژیکی و هم با روش‌های جاری سازمانی شامل تولید دانش جدید، کسب دانش با ارزش از منابع خارجی (ویلیامز و سولیوان‌، 2011)، استفاده از این دانش در تصمیم گیری، وارد کردن دانش در فرایندها، محصولات و خدمات، کدگذاری اطلاعات در اسناد و مدارک، نرم افزارها و پایگاه داده‌ها، تسهیل رشد دانش، انتقال دانش به سایر بخش‌های سازمان و در نهایت اندازه گیری دارایی های دانشی و اثر گذاری مدیریت دانش سر و کار دارد (یوسفی و همکاران، 1390). مدل مفهومی تحقیق Lord & Shondrick Rowe با توجه به ادبیات تحقیق فرضیه اصلی تحقیق بدین گونه است: H1: رهبری دانش گرا از طریق مدیریت دانش بر نوآوری تاثیر مثبت و معنی داری دارد. اما نتایج آزمون مدلسازی معادلات ساختاری که برای آزمون فرضیه ها انجام شد، نشان دهنده این نکته است که رهبری دانش گرا از طریق مدیریت دانش بر نوآوری تاثیر مثبتی دارد. نتایج نشان داد که علیرغم وجود تاثیر مثبت رهبری دانش گرا بر هر چهار بعد مدیریت دانش، این نوع سبک رهبری تنها با نقش میانجی خلق دانش بر نوآوری تاثیر دارد. The tools used in this study were the questionnaire of fifth grade math learning disability by Faramarzi (1998), Wechsler test and FAM & Taylor educational function scale which had good psychometric properties."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.