Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر عوامل استرسزا شغلی با رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (36 صفحه - از 25 تا 60)

این پژوهش درصدد است تا به بررسی تاثیر میانجی حمایت سازمانی ادراک شده در ارتباط بین عوامل استرس‌زا شغلی با رفتارشهروندی سازمانی بپردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش پیمایشی ـ توصیفی و مقطعی است. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه‌های استرس کوپر و همکاران (1988) و اسمیت (1981)، رفتارشهروندی سازمانی اورگان (2006) و حمایت سازمانی ادراک شده شومیلا (2012) جمع‌آوری شد. پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از ضریب بارهای عاملی، آلفاکرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی صوری، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی شد سپس اطلاعات حاصل با استفاده از نرم‌افزار SPSS و Smart –PLSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. هم‌چنین از آزمون‌های سوبل و واف (VAF) برای اندازه‌گیری شدت اثر و آماره تی نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده استفاده شده است. تحلیل داده‌ها نشان داد که عوامل استرس‌زای شغلی بر رفتارشهروندی سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده موثر بوده است. از سوی دیگر، تجزیه و تحلیل‌های انجام شده با استفاده از آزمون سوبل نشان داد که تقریبا 33 درصد از تغییرات عوامل استرس‌زای شغلی بر رفتارشهروندی سازمانی از طریق متغیر میانجی حمایت سازمانی ادراک شده تبیین می‌شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.