Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی و تبیین صلاحیت‌های حرفه‌ای کارشناسان منابع انسانی

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (36 صفحه - از 61 تا 96)

پژوهش حاضر باهدف طراحی و تبیین صلاحیت‌های‌حرفه‌ای کارشناسان آموزش سازمان امور مالیاتی کشور و با روش آمیخته(کیفی‌و‌کمی)‌انجام شد. بدین منظور در بخش کیفی از طریق نمونه‌گیری هدفمند به مصاحبه نیمه‌ساختمند با 24 نفر از مدیرکل، معاونین، روسای‌ادارات، روسای‌گرو‌هها و کارشناسان‌مسئول‌آموزش پرداخته شد. برای تحلیل مصاحبه­ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد و شانزده مولفه‌ شامل دانش و اطلاعات‌آموزشی، دانش‌سازمانی، دانش‌منابع انسانی، مهارت‌های‌فناوری، مهارت‌های‌اجتماعی، مهارت‌های‌شغلی، مهارت‌های‌مدیریتی، توانایی‌های‌تخصصی، توانایی‌های‌مدیریتی و‌اجرایی، توانایی‌های‌فکری، نگرش مثبت به آموزش‌سازمانی، نگرش‌سیستمی‌به‌سازمان، نگرش‌به‌یادگیری‌سازمانی، دیدگاه‌حل‌مسئله‌ای، ویژگی‌های‌شغلی و ویژگی‌های‌رفتاری مورد شناسایی قرار گرفت. سپس در بخش کمی به تبیین وضعیت صلاحیت‌حرفه‌ای کارشناسان آموزش پرداخته شد. جامعه آماری در این بخش کارشناسان آموزش سازمان امور مالیاتی کشور بودند که به صورت تصادفی 107 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این بخش پرسشنامه بود که بر اساس مولفه‌ها و زیر مولفه­های شناسایی‌شده در بخش‌کیفی تدوین شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 0.97 محاسبه شد و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تاییدی موردسنجش قرار گرفت. نتایج تحلیل‌عاملی تاییدی نشان داد که مولفه‌های ذکرشده به‌خوبی صلاحیت‌حرفه‌ای کارشناسان آموزش را تبیین می‌کنند. همچنین یافته‌های بخش کمی نشان داد که صلاحیت‌حرفه‌ای کارشناسان‌آموزش در سطح نسبتا مطلوبی قرار دارد و مولفه‌های دانش‌سازمانی و مهارت‌های‌شغلی در سطح متوسط قرار دارند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.