Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی مؤثر بر رفتار باروری در مناطق روستایی با استفاده از مدل ترکیبی (مطالعه موردی شهرستان سبزوار: دهستان بیهق)

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (34 صفحه - از 43 تا 76)

کلیدواژه ها :

باروری ،مناطق روستایی ،عوامل اجتماعی-اقتصادی ،عوامل جمعیتی ،وسایل پیشگیری

کلید واژه های ماشینی : زن، جمعیت، تعداد فرزندان دلخواه، میزان استفاده از وسایل جلوگیری، استفاده از وسایل جلوگیری، سن، متغیر، تعداد مرگ‌ومیر فرزندان، میزان باروری، مرگ‌ومیر

هدف این تحقیق بررسی عوامل اقتصادی،اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر رفتار باروری در مناطق‌ روستایی است.برای انجام این پژوهش ابتدا تعدادی از مطالعات انجام شده داخلی و خارجی و سپس‌ نظریات موجود در اینزمینه بررسی گردید.با استفاده از روش پیمایشی با تکنیک پرسشنامه،004 زن‌ ازدواج کرده 94-51 سال واقع در دهستان بیهق از شهرستان سبزوار با نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد سؤال قرار گرفتند.نتایج پژوهش به این قرار است:متغیرهای مستقل،تنعداد مرگ‌ومیر فرزندان،تعداد سقط،تعداد فرزندان دلخواه،با میزان باروری رابطه معنادار مستقیم داشته‌اند بدین معنا که با افزایش این‌ متغیرها باروری نیز افزایش می‌یابد.متغیرهای سن ازدواج،تحصیلات زن،تحصیلات شوهر،درآمد و مرتبه شغلی شوهر با باروری رابطه معنادار معکوس داشتند به این ترتیب که با افزایش این متغیرها، باروری کاهش می‌یابد.در تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام،متغیرهای،میزان تحصیلات زن،میزان تحصیلات‌ مرد و سپس تعداد مرگ‌ومیر فرزندان،تعداد فرزندان دلخواه،تعداد سقط ومیزان استفاده از وسایل‌ جلوگیری به ترتیب در معادله قرار گرفتند و مجموعا این متغیرها(با کنترل سن زن)،با ضریب تعیین‌ 0/25- R2 ،25 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده‌اند.لازم به ذکر است که از نه فرضیه این‌ تحقیق،هشت فرضیه تأیید شد و فرضیه مربوط به رابطه متغیر استفاده از وسایل جلوگیری،با میزان‌ باروری،رد شد.بدین صورت که رابطهءاین متغیر با باروری معنادار بوده ولی جهت رابطه مستقیم و بنابراین مخالف پیش‌فرض تحقیق است.با دقت بیشتر مشخص شد که مدت زندگی مشترک زوجین بر رابطه تأثیرگذار بوده است.بطوریکه 07 درصد زنانی که از وسایل جلوگیری استفاده نمی‌کردند،کمتر از 5 سال از ازدواج آنها گذشته بود.به عبارتی در مناطق روستایی،زنان در سالهای اول ازدواج به دنبال به‌ دنیا آوردن تعداد فرزندان دلخواه بوده و از وسایل پیشگیری استفاده نمی‌کنند.تنها پس از به دنیا آوردن‌ تعداد فرزندان دلخواه اقدام به پیشگیری از باروری و استفاده از وسایل می‌کنند و این هنگامی است که‌ سن آنها رو به افزایش است.

خلاصه ماشینی:

"سقط،تعداد فرزندان دلخواه،با میزان باروری رابطه معنادار مستقیم داشته‌اند بدین معنا که با افزایش این‌ تعداد فرزندان دلخواه اقدام به پیشگیری از باروری و استفاده از وسایل می‌کنند و این هنگامی است که‌ فرزندان از مؤثرترین عوامل در کاهش میزان باروری زنان در ایران می‌باشد. میزان باروری و تعداد فرزندان کاسته می‌شود و یا هرچه زنان آگاهی بیشتری از وسایل‌ 3. بین تعداد مرگ‌ومیر فرزندان و رفتار باروری رابطه وجود دارد. 8. بین استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری و رفتار باروری رابطه وجود دارد. 9. بین تعداد فرزندان دلخواه و رفتار باروری رابطه وجود دارد. 41/5 درصد کل می‌باشد که میزان باروری زنان آنها 992 مورد یعنی 52/9 درصد کل‌ می‌باشد که این برای خانواده‌های با درآمد بالا 001 مورد یعنی 8/7 درصد بوده است. فرضیه اول:به نظر می‌رسد بین سن ازدواج زن با میزان باروری رابطه معناداری وجود 0/0000- sig F 05/84- F فرضیه ششم:به نظر می‌رسد بین میزان تحصیلات زن و باروری رابطه معناداری وجود دارد. ما وجود رابطه معکوس بین میزان تحصیلات شوهر و باروری زن است،علامت منفی اندازه‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 9 توزیع فراوانی باروری زنان را براساس وضعیت استفاده از وسایل جلوگیری از جدول 9-توزیع فراوانی میزان باروری زنان براساس وضعیت استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 01-توزیع فراوانی میزان استفاده از وسایل جلوگیری براساس مدت ازدواج فرض تحقیق این است که بین تعداد فرزندان دلخواه و مزان باروری رابطه مستقیم وجود دارد. نشانگر رابطه منفی این متغیر با باروری است یعنی با افزایش تحصیلات زن باروری کاهش‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.