Skip to main content
فهرست مقالات

اتاقی با در باز: پژوهشی جامع در باب ازدواج سفید در ایران

نویسنده:

(18 صفحه - از 159 تا 176)

در کشور در حال توسعة ایران به دنبال فرایند نوسازی و مدرنیته غربی و همچنین ساختار اجتماعیاقتصادی آن، الگوی روابط زن و مرد و ساختار خانواده دچار دگرگونی و تغییرات نوینی شده است. به نظر میرسد همخانگی یا زیست مشترک بدون ازدواج رسمی که به عنوان الگوی مدرن روابط زن و مرد و بدیلی برای ازدواج رسمی از سمت جوانان انتخاب شده است، نتیجة این تغییرات اجتماعی محسوب میشود و در سایه و زیر پوست کلانشهرهای ایران در حال گسترش است. به دلیل حساسیت دینی و فرهنگی این موضوع و انکار آن توسط مسئولان، تا امروز تحقیق منسجم و جامعی در این زمینه صورت نگرفته است. از این رو و با ٩٦ تحقیق جامعی دربارة ازدواج سفید در سه - توجه به پیامدهای این پدیدة در حال رشد، در سال ١٣٩٧ کلانشهر تهران، مشهد و اصفهان با تاکید بر روش کیفی زمینهیابی انجام دادیم. یافتههای پژوهش حاکی از آن است عوامل محیطی (شرایط اقتصادی، ساختار اجتماعی، چارچوب قانونی و رسمی)، عوامل مداخلهگر (شرایط خانوادگی، کمرنگ شدن نظارت، زیست در مهاجرت) و عوامل زمینهای (تجربة رابطه و جهانبینی فردی) عوامل موثر در ازدواج سفید هستند. پدیدة محوری در این پژوهش، به وجود آمدن تغییرات ارزشی و هنجاری در سبک زندگی افراد و کنش راهبری آنان و تعدد و ناپایداری در روابط بود. همچنین رنگ باختن کلیشههای جنسیتی، آزادی انتخاب، بیمیلی به ازدواج رسمی، طرد اجتماعی و نبود حمایت و ترس از پیگرد از مهمترین پیامدهای ازدواج سفید در ایران شناسایی شدند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.