Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش در محیط‌های یادگیری الکترونیکی با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 115 تا 134)

چکیده:

هدف این مطالعه ارزیابی و اولویت‌گذاری ابعاد مختلف یادگیری الکترونیکی و معیارهای مرتبط با آنها با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله‌ مراتبی بود. برای دستیابی به این هدف از روش تحقیق کتابخانه‌ای و توصیفی از نوع زمینه‌یابی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه منابع مربوط به الگوها، چارچوب‌ها و معیارهای مربوط به کیفیت آموزش‌های الکترونیکی براساس تجارب داخلی و خارجی بود. علاوه برآن کلیه صاحب‌نظران، خبرگان و دست‌‌اندرکاران مراکز فعال آموزش الکترونیکی و دانشگاه‌های مجازی در کشور نیز شامل جامعه تحقیق بوده و اعضای نمونه با توجه به اهداف و سؤالات تحقیق به صورت هدفمند از بین آنها انتخاب شده‌اند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته با روایی و اعتبار تأیید شده است. عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش در محیط‌های یادگیری الکترونیکی از ادبیات تحقیق شناسایی و تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت‌بندی آنها به کار گرفته شده است. تحلیل داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار اکسپورت چویس نشان داد که سهم عوامل مؤسسه‌ای و مدیریتی، عوامل پداگوژیکی و طراحی آموزشی، عوامل تکنولوژیکی، عوامل ارائه آموزش و عوامل مرتبط با خدمات پشتیبانی در کیفیت آموزش در محیط‌های یادگیری الکترونیکی به ترتیب معادل 26درصد، 24درصد، 20درصد، 18درصد و 12درصد ارزیابی شده‌اند.

خلاصه ماشینی:

Assess and Prioritizing Affecting Factors on Quality of Education in E-learning Environments Using Analytical Hierarchy Process Metod Akbar Rezazadeh Seyyed Davoud Hosseini Nasab Mohammad Reza Sarmadi Mehran Farajollahi Data of recript: 2017. Keywords: E-Learning, Analytical Hierarchy Process (AHP), Instruction Quality, Quality criteria مقدمه گسترش روز افزون تقاضا برای آموزش عالی و بخصوص برنامه های آموزش از دور برخط نگرانی از کیفیت آنها را به یکی از مهمترین موضوعات جهانی تبدیل کرده و لزوم توجه جدی به کیفیت این آموزشها را ضروری ساخته است (بیلاواتی و زوهیری ٢٠٠٧،١. درمطالعه ای دیگر که با هدف بررسی معیارهای موفقیت در سیستم های یادگیری الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه انجام یافته است محققان با استفاده از تکنیک دلفی و بکارگیری رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ٢٠ معیار کیفیت را شناسایی و آنها را در ٦ گروه شامل ویژگیهای فراگیران ، ویژگیهای مدرسان ، کیفیت مؤسسه و خدمات ، کیفیت زیرساخت و سیستم ، کیفیت دوره و اطلاعات ، و انگیزش بیرونی قرار داده اند. - بررسی وزن اختصاص یافته به هرکدام از معیارهای قرار گرفته در بعد طراحی آموزشی و پداگوژیکی نشان می دهد که معیار طراحی و اجرای دوره مبتنی بر اهداف ، دارای بالاترین وزن در این مجموعه می باشد(217/0)و معیار کیفیت و اعتبار محتوا پایین ترین وزن را به خود اختصاص داده است(103/0)نرخ ناسازگاری بین مقایسه های زوجی معیارها نیز 006/0 می باشد. تامین زیرساخت های لازم برای ارائه موفق آموزش نیز از جمله عوامل سازمانی و مدیریتی است که همراه تامین منابع مورد نیاز می تواند موجبات تضمین کیفیت را در محیط های یادگیری الکترونیکی فراهم سازد و این ها معیارهایی هستند که مرتبط با عامل سازمانی و مدیریت می باشند.

کلیدواژه ها:

کیفیت آموزش ، معیارهای کیفیت ، یادگیری‌الکترونیکی ، فرآیند تحلیل سلسله‌ مراتبی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.