Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه‌ی انتقال دانش و فناوری اطلاعات با قابلیت‌های استراتژیک مدیران مدارس متوسطه ناحیه (یک) شهر بندرعباس

نویسنده:

(11 صفحه - از 28 تا 38)

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه انتقال دانش و فناوری اطلاعات با قابلیتهای استراتژیک مدیران مدارس متوسطه ناحیه )یک( شهر بندرعباس به انجام شده است. این تحقیق به لحاظ هدف؛ کاربردی و روش بررسی آن توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری آن را کلیه مدیران مدارس متوسطه ناحیه )یک( شهر بندرعباس تشکیل دادهاند. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می باشد. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان؛ 79 نفر تعیین شد، که به روش نمونهگیری خوشه ای چند مرحل های انتخاب شدند. ابزار اندازهگیری پرسشنامه انتقال دانش دی کاسترو و همکاران ) 8002 (، پرسشنامه فناوری اطلاعات محمودی ) 2978 ( و پرسشنامه قابلیتهای استراتژیک کارکنان ساخته محقق بوده است. به منظور تعیین پایایی پرسشنامهها، از روش آلفای کرونباخ 0 بدست آمده است. در سطح استنباطی برای تحلیل / استفاده شد، که مقدار آلفای آن برای همه پرسشنامه ها بیش از 9 نسخه 88 استفاده شده Spss فرضیهها نیز از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به کمک نرمافزار است. نتایج نشان میدهد بین انتقال دانش و ابعاد سه گانه آن )اجتماعیسازی، تلفیق و درونیسازی( با قابلیتهای استراتژیک مدیران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین فناوری اطلاعات و ابعاد هفتگانه آن )ویژگیهای فردی، عوامل نگرشی، عوامل آموزشی، عوامل فنی، عوامل اقتصادی، عوامل محیطی و عوامل انسانی( با قابلیتهای استراتژیک مدیران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که مولفه های انتقال دانش )اجتماعی- 0 درصد و مولفههای فناوری اطلاعات )عوامل آموزشی، ویژگیهای فردی و عوامل / سازی و تلفیق( در مجموع حدود 29 0 درصد از واریانس متغیر قابلیتهای استراتژیک مدیران را تبیین مینمایند. / انسانی( در مجموع حدود 9

خلاصه ماشینی:

از مهم‌ترین سازمان‌هایی که در زمینة ارائه خدمات فعالیت نموده و نقش و اهمیت آن‌ها در توسعه کشور بر هیچ‌کس پوشیده نیست، آموزش و پرورش می‌باشد و به نظر می‌رسد کشف رابطه بین دو مفهوم رابطه انتقال دانش و فناوری اطلاعات با قابلیت‌های استراتژیک مدیران می‌تواند در ارتقاء و بهبود سطح خدمات ارائه‌شده از جانب مدارس از یک‌ سو و کسب رضایت‌مندی بیشتر معلمان و خود مدیران مدارس از سوی دیگر تأثیرگذار باشد. باتوجه به مطالب فوق آنچه هدف اصلی تحقیق را به خود اختصاص می دهد پاسخگویی به این سؤال است که آیا بین انتقال دانش و فناوری اطلاعات با قابلیت‌های استراتژیک مدیران مدارس متوسطه ناحیه (یک) شهر بندرعباس رابطه وجود دارد؟ پیشینه تحقیق فهیمی و حسین زاده(1396) در پژوهشی با نام بررسی تأثیر رابطه ابعاد فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان (مورد مطالعه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی)؛ به بررسی رابطه فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان در کارکنان سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی پرداخته اند تا از نتایج حاصل آن بتوان به منظور برنامه‌ریزی جهت چابک ساختن سازمان جهاد کشاورزی استفاده نمود. جدول شماره 4: بررسی رابطه بین مولفه های فناوری اطلاعات و قابلیت‌های استراتژیک مدیران به تصویر صفحه مراجعه شود سطح معناداری(Sig) آزمون نشان می‌دهد که بین ابعاد هفت‌گانه متغیر فناوری اطلاعات(ویژگی‌های فردی، عوامل نگرشی، عوامل آموزشی، عوامل فنی، عوامل اقتصادی، عوامل محیطی و عوامل انسانی) و میزان قابلیت‌های استراتژیک مدیران رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که: بین انتقال دانش و ابعاد سه‌گانه آن (اجتماعی‌سازی، تلفیق و درونی‌سازی) با قابلیت‌های استراتژیک مدیران مدارس متوسطه ناحیه (یک) شهر بندرعباس رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه ها:

فناوری اطلاعات ، انتقال دانش ، قابلیتهای استراتژیک


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.