Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر و نقش فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سازمانی با استفاده از الگوی BSC (مطالعه موردی: سازمان فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی)

نویسنده:

(26 صفحه - از 169 تا 194)

در محیط رقابتی امروز، سازمانها برای ادامه حیات ناگزیر به کسب مزیت رقابتی هستند و در این راستا یکی از مقولاتی که به کمک کارشناسان سازمانی میآید فناوری اطلاعات است. استفاده از هر سیستمی برای بهبود وضعیت نیازمند یکسری آمادگیهای قبلی است و بدون شک زمانی که کارکنان در جریان نوسانات قرار گیرند میتوانند با شرایط خود را وفق دهند. اما فراسوی این توصیفات، مساله این است که تاثیر تغییرات بر عملکرد کارکنان و در نهایت عملکرد سازمان چگونه خواهد بود. از این رو این مقاله به بررسی تاثیر و نقش فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سازمانی مدیران بسیج استان خراسان رضوی بر اساس الگوی کارت امتیاز متوازن (BSC) پرداخته است. روش استفاده شده در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده که به روش همبستگی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و کارکنان سازمان فنی و حرفهای استان خراسان رضوی که در دورههای آموزشی مرکز آموزش تخصصی بسیج امام رضا (ع) مشهد حضور داشتند تشکیل دادهاند. تعداد 95 نفر از بین ١١٢ نفر مدیران و کارکنان سازمان فنی و حرفهای استان خراسان رضوی با استفاده از روش نمونه گیری طبقهای تصادفی برای نمونه برگزیده و بررسی شدند. ابزار اندازهگیری بکار رفته در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بر اساس پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت است که روایی محتوایی آن مورد تایید متخصصان قرار گرفته و پایایی آن به روش آلفا کرنباخ محاسبه و برای متغیرهای ٠ بهدست آمد. برای تحلیل اطلاعات نیز از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده / تحقیق بالاتر ٧٠ شده است. یافتههای پژوهش نشان داد که بیشترین تاثیر فنآوری اطلاعات مربوط به بهبود فرآیندهای داخلی و کمترین تاثیر مربوط به افزایش رشد و یادگیری بوده است. در مجموع اینگونه بدست آمد که بهبود عملکرد سازمانی بر اساس الگوی کارت امتیازی متوازن در حد زیاد متاثر از فنآوری اطلاعات است

خلاصه ماشینی:

"برای بررسی تأثیر و نقش فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سازمانی مدیران بسیج استان خراسان رضوی، ابتدا ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر عملکرد سازمان را با روش دلفی به دست آورده و سپس از مقیاس طیف لیکرت نظر تمامی پاسخ دهندگان را جمع آوری کرده و پس از آن اهمیت هر کدام مشخص شده و توسط پرسشنامه ای که محقق ساخته وضعیت عوامل بررسی میشود. ٦- بحث و نتیجه گیری با توجه به استفاده روزافزون از فضای مجازی و فناوریاطلاعات در کشورمان ، به خصوص در بین جوانان و دانشجویان ، در این تحقیق سعی شد که ضمن بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی به طور خلاصه به تأثیری که فناوریاطلاعات در بین جمعی از کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی بر اساس الگوی کارت امتیاز متوازن (BSC) میتواند بر بهبود عملکرد سازمانی داشته باشد پرداخته شود. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق ، میزان تأثیر و نقش فناوریاطلاعات بر بهبود عملکرد سازمانی در حد مطلوب بوده و بیشتر از متوسط میباشد، و با توجه به میزان تأثیری که استفاده از فناوری اطلاعات بر اساس الگوی کارت امتیاز متوازن (BSC) در بین جمعی از کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی داشته است در سیاست گذاری و نحوه استفاده از فناوریاطلاعات بسیار تأثیرگذار خواهد بود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.