Skip to main content
فهرست مقالات

اصلاح و بازپروری بزهکاران؛ از مرحله تحقیق تا پس از اجرای حکم

نویسنده:

‌در‌عصر‌ما‌افزایش‌بی‌رویه‌جرائم‌و‌ناکارآمد‌بودن‌شیوه‌اعمال‌کیفر‌در‌مبارزه‌علیه‌جرم،‌گرایش‌روزافزون‌به‌استفاده‌از‌نتایجتحقیقات‌جرم‌شناسی‌و‌یافته‌های‌آن‌در‌پیشگیری‌از‌جرم‌را‌در‌سیاست‌گذاری‌جنایی‌در‌سطح‌ملی،‌منطقه‌ای‌و‌بین‌المللی‌ازسوی‌دولت‌ها‌غیرقابل‌اجتناب‌کرده‌است.‌اصلاح‌و‌درمان‌شاخه‌ای‌از‌جرم‌شناسی‌بالینی‌است‌که‌در‌آن‌بازپروری‌و‌بازگشت مجرم‌به‌زندگی‌عادی‌اجتماعی‌از‌موضوعیت‌برخوردار‌است. اقدام‌برای‌کاربردی‌کردن‌دست‌آوردهای‌جرم‌شناسی‌در‌پیشگیری‌از‌جرم‌و‌اصلاح‌مجرمین،‌متضمن‌پرسش‌های‌متعددی‌ازاین‌قبیل‌است:‌ضرورت‌اجرای‌برنامه‌های‌اصلاح‌و‌درمان‌چیست‌و‌شیوه‌های‌کاربردی‌اصلاح‌و‌بازپروری‌مجرمین‌کدم‌اند؟زمینه‌های‌تقنینی‌بازپروری‌و‌اصلاح‌مجرمین‌در‌قوانین‌و‌آیین‌نامه‌های‌کشور‌به‌چه‌کیفیتی‌است؟‌اجرای‌مجازات‌حبس چگونه‌می‌تواند‌به‌بازپروری‌محکومان‌کمک‌کند؟ ‌اقدامات‌اصلاحی‌در‌راستای‌بازپروری‌مجرمان‌را‌می‌توان‌در‌چهار‌مرحله‌دادسرا،‌دادگاه،‌حین‌اجرای‌حکم‌در‌زندان‌و مرحله‌پساکیفری‌پیش‌بینی‌و‌اجرا‌نمود.‌تدابیر‌اصلاحی‌و‌اجرای‌روش‌های‌اصلاح‌و‌درمان‌با‌بررسی‌و‌مطالعه‌پدیده‌مجرمانه،شخص‌بزهکار‌و‌برآورد‌درجه‌خطرناکی‌وی‌توسط‌مددکاران‌اجتماعی‌و‌متخصصان‌بالینی‌(تشکیل‌پرونده‌شخصیت)‌واقدامات‌مداخله‌گرایانه‌می‌تواند‌در‌بازپروری‌بزهکار‌و‌بازگشت‌آبرومندانه‌وی‌به‌جامعه‌نقش‌بسزایی‌داشته‌باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.