Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه خود اثربخشی و جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (25 صفحه - از 163 تا 187)

چکیده:

هدف پژوهش حاضر رابطه خود اثربخشی و جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز است. حجم نمونه مورد مطالعه ۳۸۰ نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از چهار پرسشنامه خود اثربخشی, پرسشنامه جهت گیری مذهبی, پرسشنامه هوش فرهنگی و پرسشنامه هوش معنوی» پرسشنامه استفاده گردید. این تحقیق از نوع همبستگی بود و برای تحلیل آماری داده‌ها از ضریب همبستگی ساده (پیرسون) و تحلیل کانونی استفاده شد. نتایج تحلیل داده‌های این پژوهش نشان داد که بین خود اثربخشی با هوش فرهنگی در سطح (0>۰/۰۵) در دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد (0>۰/۰۰۰۱ و 1۰/۵۶) بین خود اثربخشی با هوش معنوی در سطح (0>۰/۰۵) در دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد (0>۰/۰۰۰۱ و بین جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی در سطح (0>۰/۰۵)در دانشجویان رابطه وجود دارد. (0>۰/۰۰۰۱ و 16-۰/۴۲). بین جهت گیری مذهبی با هوش معنوی در سطح (0>۰/۰۵)در دانشجویان رابطه وجود دارد (0>۰/۰۰۰۱ و بین خود اثربخشی و جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی و هوش معنوی در دانشجویان رابطه وجود دارد.

کلیدواژه ها:

خود اثربخشی ،جهت گیری مذهبی ،هوش فرهنگی و هوش معنوی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.