Skip to main content
فهرست مقالات

ارائۀ مدلی برای برآورد خط فقر الکترونیک در جوامع الکترونیک

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (21 صفحه - از 213 تا 233)

چکیده:

نرخ تغییر نحوة زندگی اجتماعی در سالهای اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است . نقشفنّاوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی بشری در قالب شهرها ییکه مبتنی بر این نوع از فنّاوری بنا میشوند انکارناپذیر است. تصویری که از آیندة زندگی اجتماعیامروز و ساختارهای شهری در آیندهای نه چندان دور ترسیم میشود، در قالب شهرهای الکترونیکشکل میگیرد. رفاه شهروندان الکترونیک در جوامع پیشروی فردا در گرو داشتن دانش لازم درارائه یا استفاده از امکاناتی است که در سبک زندگی الکترونیک وجود خواهد داشت . فقرالکترونیک به کمبود این نوع دانش در میان شهروندان الکترونیکی اشاره دارد و خط ی فرض ی را درجامعه ترسیم و افراد جامعه را به دو قشر فقیر و غیرفقیر تقسیم میکند که به آن خط فقر الکترونی کمیگوییم. در این مقاله روشی برای محاسبه آستانه خط فقر بر پای ه نیازها ی اساس ی ی ک شهروندالکترونیکارائه شده است.

کلیدواژه ها:

جهانی شدن ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، شهروند الکترونیک ، جامعه الکترونیکی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.