Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر گشتاورهای مرتبه بالاتر و نوسانات غیرسیستماتیک بر بازده آتی سهام با استفاده از مدل فاما – مکبث

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (25 صفحه - از 83 تا 107)

چکیده:

در چارچوب مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اثرتمامیعواملمؤثربربازدهموردانتظار،دربتاخلاصه می‎شود. واقعینبودن بسیاریازمفروضاتاین مدل، زمینهتوسعهوگسترشمدل‌های قیمت‌گذاری دیگری را فراهم ساخت کههریک،بهنوبهخودبانقضیکیازمفروضاتیادشده،منجر به توسعه مدل‌های جدیدی گردید. از جمله مباحث نوین و مطروحه در این حوزه می‌توان به گنجانده شدن عوامل چولگی و کشیدگی در مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اشاره کرد.  بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر گشتاورهای مرتبه سوم و چهارم بر بازده آتی سهام با استفاده از داده‌های مقطعی و براساس مدل فاما – مکبث پرداخته است. این پژوهش، به لحاظ هدف کاربردی و از نوعپژوهش‌های توصیفی - همبستگی می‌باشد که در آن تأثیر چولگی و کشیدگی توزیع بازده سهام و نوسانات غیرسیستماتیک بر بازده آتی سهام از طریق سه فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. برای انجام این پژوهش، نمونه‌ای متشکل از 76 شرکت از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دربازه‌ زمانی 1389 الی 1393 به روش حذف سیستماتیک انتخاب شد. براساس نتایج پژوهش، ضریب چولگی، گشتاور مرتبه سوم، بر بازدهی آتی سهام تأثیرگذار بوده و رابطه منفی با آن دارد. به بیان دیگر، هرچه چولگی منفی توزیع بیشتر باشد، بازدهی آتی سهام بیشتر خواهد بود. همچنین نوسانات غیرسیستماتیک بازده سهام تأثیر مثبت بر بازدهی آتی سهام دارد. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذار با تحمل ریسک بیشتر به واسطه افزایش نوسانات غیرسیستماتیک، انتظار بازدهی بیشتری در آینده را دارد.

کلیدواژه ها:

بازده آتی سهام ،چولگی و کشیدگی توزیع بازده سهام ،نوسانات غیرسیستماتیک ،مدل فاما- مکبث


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.