Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین نقش عزت نفس و پیشینۀ تحصیلی در عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 109 تا 128)

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش عزت نفس و پیشینه تحصیلی در عملکرد تحصیلی است. به همین منظور از میان دانشجویان دانشگاههای شهر تهران، 522 دانشجو به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش در این مقاله پرسشنامه عملکرد تحصیلی (ept)فام وتیلور (1999) و پرسشنامه عزتنفس آیزنک است. همچنین از میانگین نمرات ترم قبل دانشجویان به عنوان شاخص پیشینه تحصیلی استفاده شد. تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرم افزار spss نشان داد که: رابطه معنادار و منفی بین عزتنفس وعملکرد تحصیلی و پیشینه تحصیلی و عملکرد تحصیلی وجود دارد؛ همچنین جنسیت در رابطه بین عزتنفس و پیشینه تحصیلی با عملکرد تحصیلی، تاثیرگذار نیست و وجود رابطه معنادار بین عزت نفس و زیرمقیاسهای عملکرد تحصیلی تایید شد

کلیدواژه ها:

جنسیت ، عزت نفس ، عملکردتحصیلی ، پیشینه تحصیلی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.