Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی اثرات پیوستن ایران به موافقتنامه بانکوک بر صادرات غیر نفتی کشور

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 237 تا 258)

کلید واژه های ماشینی : صادرات، کشش قیمتی تقاضای واردات بانکوک، واردات، موافقتنامه، اقلام صادرات غیرنفتی کشور، واردات بانکوک از ایران، جانشینی واردات بانکوک از ایران، تقاضای واردات بانکوک از ایران، صادرات غیرنفتی کشور، قیمتی جانشینی تقاضای واردات بانکوک

موافقتنامه بانکوک اساسا یک موافقتنامه تجارت ترجیحی است و اعلام آمادگی ج. ا. ایران برای پیوستن به این موافقتنامه، ضرورت ارزیابی آثار این الحاق را بوجود آورده است. بر اساس تعهدات ایجاد شده در موافقتنامه مذکور برای اعضاء‌، هر عضو جدید بایستی فهرست اقلامی که می‌تواند مشمول اعطاء ترجیحات تعرفه‌ای به سایر اعضاء‌ گردد را مشخص نماید. در این مقاله ابتدا اقلام صادرات غیرنفتی کشور به اعضاء که می‌تواند از امتیازات تعرفه‌ای بهره‌مند گردد (با استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکار شده) شناسایی، و سپس با استفاده از مدل داده‌های پانل (Panel Data) در دوره 82-1376 کشش‌های قیمتی،‌ درآمدی و جانشینی واردات بانکوک از ایران و نیز اقلام وارداتی در سرفصل های منتخب برآورد گردیده، و در پایان با بکارگیری ضرایب فوق و تعیین حاشیه ترجیح، ارزیابی کمی از اثرات این الحاق صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که کشش‌های درآمدی، قیمتی و جانشینی واردات بانکوک از ایران به ترتیب 78/0، 61/2- و 20/1- می‌باشد. همچنین کشش قیمتی تقاضای واردات بانکوک از ایران به ترتیب در سرفصل‌های پنجم، ششم و پانزدهم برابر 55/1-،45/1- و 66/0- است. با توجه به کشش قیمتی فصل پنجم انتظار می‌رود اخذ ترجیحات بیشتر بر روی اقلام این فصل بتواند به کسب منافع بیشتری بیانجامد. در مجموع ضرایب فوق همگی نشان‌دهندة تأثیر مثبت پیوستن ایران به موافقتنامه بر صادرات غیرنفتی کشور بوده و ارزیابی کمی این اثرات با استفاده از ضرایب فوق و حاشیه ترجیح بر روی اقلام منتخب، نشان‌دهندة رشدی حدود 5/6 درصد در صادرات فصل‌های منتخب به اعضاء در وضعیت موجود می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"در این مقاله ابتدا اقلام صادرات غیرنفتی کشور به اعضاء که می‌تواند از امتیازات تعرفه‌ای بهره‌مند گردد (با استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکار شده) شناسایی، و سپس با استفاده از مدل داده‌های پانل (Panel Data) در دوره 82-1376 کشش‌های قیمتی،‌ درآمدی و جانشینی واردات بانکوک از ایران و نیز اقلام وارداتی در سرفصل های منتخب برآورد گردیده، و در پایان با بکارگیری ضرایب فوق و تعیین حاشیه ترجیح، ارزیابی کمی از اثرات این الحاق صورت گرفته است. جدول 7- نتایج تخمین مدل صادرات ایران به بانکوک با ضرائب مختلف (متغیر وابسته لگاریتم ارزش واقعی صادرات) متغیر توضیحی ضریب آماره t LGDP 756/0 *839/7 LREOX 368/0 *724/15 سرفصل پنجم - LP 551/1- *044/22- سرفصل ششم - LP 452/1- **707/1- سرفصل پانزدهم - LP 664/0- *534/6- سرفصل پنجم - LPP 321/2- *357/15- سرفصل ششم - LPP 499/0- 629/0- سرفصل پانزدهم - LPP 213/1- *239/4- سرفصل پنجم – C 197/19 *304/3 سرفصل ششم - C 569/0 *117/4 سرفصل پانزدهم - C 706/5- *301/4- R2 95 آماره F ]00/0[72/315 تعداد مشاهدات 84 * معنی دار در سطح 95 درصد اطمینان ** معنی دار در سطح 90 درصد اطمینان C عرض از مبدأ جمع‌بندی و ملاحظات در این مطالعه برای محاسبه منافع حاصل از پیوستن ایران به بانکوک اقدام به برآورد کشش‌های درآمدی، قیمتی و قیمتی جانشینی واردات بانکوک از ایران در طی دوره 82-1376 با استفاده از روش پانل دیتا به دو صورت (ضرایب یکسان و ضرایب متفاوت) نمودیم که نتایج روش اول (ضرایب یکسان) نشان می‌دهد که کشش درآمدی، قیمتی و قیمتی جانشینی واردات بانکوک از ایران به ترتیب برابر 78/0، 61/2- و 20/1- می‌باشد همچنین رتبه‌بندی تمایل واردات بانکوک از ایران نشان می‌دهد که بیشترین تمایل وارداتی بانکوک از ایران در سر فصل پنجم و سر فصل‌های ششم و پانزدهم در مکان‌های بعدی قرار دارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.