Skip to main content
فهرست مقالات

نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شغلی دبیران شهر مرودشت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 1 تا 24)

چکیده:

هدف این مقاله بررسی نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شغلی دبیران شهر مرودشت می باشد. روش پژوهش از لحاظ روش، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تمامی دبیران شهر مرودشت می باشند که از بین آنها تعداد 335 نفر با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند . جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو ، عزت نفس کوپراسمیت و عملکرد شغلی پاترسون استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی به شیوه بارون و کنی نشان داد که بین ویژگی شخصیتی روان رنجوری با عزت نفس و عملکرد شغلی رابطه معکوس معنادار و بین برون گرایی، اشتیاق به تجارب تازه ، توافق پذیری و وظیفه شناسی با عزت نفس و عملکرد شغلی رابطه مستقیم معنادار وجود دارد همچنین نتایج نشان داد که عزت نفس در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی دبیران نقش واسطه ای معنادار ایفا می کند.

کلیدواژه ها:

دبیران ، عزت نفس ، عملکرد شغلی ، ویژگی های شخصیتی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.