Skip to main content
فهرست مقالات

عملکرد فرانقشی نسبت به مشتریان بر عملکرد شغلی کارکنان فروش با نقش میانجی تعارض بین فردی مشتریان (مطالعه موردی: بیمه البرز شهر کرج)

نویسنده:

پژوهش حاضر با هدف عملکرد فرانقشی نسبت به مشتریان بر عملکرد شغلی کارکنان فروش با نقش میانجی تعارض بین فردی مشتریان صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان شرکت بیمه البرز شهر کرج به تعداد 741 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است، که با توجه به جامعه آماری حجم نمونه مورد نیاز پژوهش 253 نفر می باشد. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد بر اساس تحقیق مولکی و همکاران (2017) می باشد، که پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0. 866 تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار مدلسازی معادلات ساختاری اموس استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد فرانقشی نسبت به مشتریان بر عملکرد شغلی کارکنان فروش تاثیر معنی داری دارد. همچنین نقش میانجی تعارض بین فردی مشتریان بر تاثیر عملکرد فرانقشی نسبت به مشتریان بر عملکرد شغلی کارکنان فروش تایید گشت.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.