Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه سبک رهبری تحول گرا با رفتار شهروندی سازمانی در شهرداری تهران مقاله

نویسنده:

چکیده:

رفتار شهروندی سازمانی به عنوان رفتاری داوطلبانه و فراتر از نقش در سازمان‌های آمروزی از ضرورت بسیاری برخوردار است زیرا سازمان‌ها در محیط پیچیده و بسیار متغیر امروز نمی‌توانند به درستی احتیاجات و نیازمندی‌های شغلی مورد نیاز را در شرح شغل خود مشخص کنند و مشخص سازند که چه رفتارهایی برای دستیابی به اهداف سازمانی ضرورت دارد. با توجه به مطالب آرائه شده هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه ۳ شهر تهران است. این تحقیق از لحاظ هدف. کاربردی است و از نظر نوع روش تحقیق به صورت همبستگی است جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان و کارشناسان شهرداری منطقه ۳ شهر تهران که نعدادشان ۷۳۰ نفر می‌باشد. با توجه به حجم جامعه ۷۳۰ نفری حجم نمونه ۲۵۲ نفر از طریق فرمول کوکران محاسبه شد. و به روش تصادفی ساده نمونه مورد مطالعه انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه رهبری تحول گرا و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی است. هر دو پرسشنامه استاندارد می‌باشند و دارای روایی و اعتبار قابل قبول می‌باشند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق نرم افزار آماری 5۳55 از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد همچنین از آزمون 1 متغیره جهت بررسی وضعیت رفتار شهروندی و سبک رهبری کارکنان استفاده گردید. نتایج نهایی حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد همه مولفه‌های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی ارتباط دارد و از بین این مولفه‌ها ترغیب ذهنی و نفوذ آرمانی ارتباط بالاتری دارد.

خلاصه ماشینی:

بررسي رابطه سبک رهبري تحول گرا با رفتار شهروندي سازماني در شهرداري تهران اسداله مهرآرا١ ٢، سيده فاطمه شفيع پور٣ ، ربابه ديانتي ١ استاديار گروه مديريت ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر ٢دانشجوي دکتري مديريت دولتي (مديريت تطبيقي و توسعه )، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر ٣ دانشجوي دکتري مديريت دولتي (مديريت تطبيقي و توسعه )، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر چکيده رفتار شهروندي سازماني به عنوان رفتاري داوطلبانه و فراتر از نقش در سازمان هاي امروزي از ضرورت بسياري برخوردار است زيرا سازمان ها در محيط پيچيده و بسيار متغير امروز نمي توانند به درستي احتياجات و نيازمندي هاي شغلي مورد نياز را در شرح شغل خود مشخص کنند و مشخص سازند که چه رفتارهايي براي دستيابي به اهداف سازماني ضرورت دارد. با توجه به مطالب ارائه شده هدف از پژوهش حاضر تعيين رابطه بين سبک رهبري تحول گرا با رفتار شهروندي سازماني کارکنان شهرداري منطقه ٣ شهر تهران است . تحقيقات نشان داده بين رهبري تحول گرا و رفتار شهروندي سازماني ارتباط مثبتي وجود دارد (اسکو و همکاران ،٢٠١٢) امروزه شرايط کاملا متحول و حاکم بر سازمان ها، افزايش رقابت و لزوم اثربخشي آن در چنين شرايطي ، نياز آن ها را به نسلي ارزشمند از کارکنان آشکار مي سازد، نسلي که از آن ها به عنوان سربازان سازماني ياد مي شود (ابيلي ،١٣٨٩). "The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty", International journal of Service industry management, Vol. 15 No. 1, pp 27-53. " Workplace spirituality and its role in improving organizational citizenship behavior, Journal of Management culture", Vol. 4, No. 13, Pp5-36.

کلیدواژه ها:

سبک رهبری ، رفتار شهروندی سازمانی ، شهرداری تهران ، رهبری تحول گرا


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.