Skip to main content
فهرست مقالات

نگرش دانشجوبان دانشگاه پیام نور گیلان به یادگیری و آموزش الکترونیکی

نویسنده:

چکیده:

فناوری اطلاعات و ارتباطات امروزه ناتیر بسزایی در محیط اطراف ما و به ویزه آموزش داشته‌است بادکیری الکترونیکی یک شکل جدیدی از یادگیری و تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در بین دانشجویان و اساتید محبوبیت خاصی پیدا کرده‌است و تمایل زیادی به استفاده از آن دارند. در این پژوهش نگرش دانشجویان دانشگاه پیام نور گیلان به یادگیری الکترونیکی را از طریق پرسشنامة نگرش یادگیری الکترونیکی میر علی سیدتقوی(۱۳۸۶) سنجیده شد. به همین جهت جمعیت آماری ما دانشجویان دانشگاه پیام نور گیلان بودند و از طریق روش نمونه گیری در دسترس از بین دانشجویان شرکت کننده در دوره ی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام نور واحد سیاهکل ۵۰نفر انتخاب شده و پرسشنامه را تکمیل کردند. آمار در بخش توصیفی(میانگین؛ انحراف معیار و واریانس) و سپس برای بررسی میزان همبستگی بین مولفه‌ها در بخش استنباطی ضریب همبستگی پیرسون سورد استفادم قزر گرفت در نوات تایح نضار رجات که تکرش دانشجویان نسیتوبه بادگیری الکترونیکی مقیت است او کارایی اثربخش محیط یادگیری الکترونیکی نیز به تایید رسید.

کلیدواژه ها:

یادگیری الکترونیکی ، نگرش ، دانشجو ، آموزش از راه دور


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.