Skip to main content
فهرست مقالات

اصل ماندگار

(1 صفحه - از 66 تا 66)

کلید واژه های ماشینی : استاد رضا مشعشعی ، خط ، خوشنویسی ، هنر ، درویش ، زمینه آموزش خط شکسته‌نستعلیق ، درویشعبد المجید ، آثار درویشعبد المجید ، استاد رضا مشعشعیپس ، هنرمنداناصل ماندگارگفتگو با استاد رضا

خلاصه ماشینی:

"وی فارغ التحصیل امور مالی از دانشگاهتهران است مشعشعی درباره تحصیل و تدریسخود در رشته هنری(شکسته نستعلیق)می‌گوید:«عشق به خوشنویسی ارث ارزشمندیبود که از اجدادم به من رسیده بود،چهکه پدر جدم،خود از مریدان درویشعبد المجید بود و بیاضی که از وی بهیادگار مانده،حکایت از چیرگی ویدر خط شکسته دارد و نخستین معلم من(به تصویر صفحه مراجعه شود)نیز،پدرم بود که با راهنمایی ایشان،بهانجمن خوشنویسان راه پیدا کردم و بعدبه خاطر بی توجهی که به خط شکستهمی‌شد و از اواخر دوره قاجار،بهفراموشی سپرده شده بود،به سوی اینرشته خوشنویسی کشیده شدم و با توجهبه ضرورت و نیازی که احساس می‌شدبر آن شدم که دست به تحقیقاتی برایپژوهش و آموزش این خط بزنم و بدنبالاین نیت ملزم شدم که برای دست یافتنبه گنجینه‌ها و منابع موثق،به مطالعه وبررسی آثار کلیه موزه‌ها و کتابخانه‌هاینسخ خطی ایران و خارج از کشور،بپردازم که حاصر این تفحص و جستجوانتشار یک سلسله مقالات و جزوات ودو جلد کتاب در زمینه آموزش خطشکسته نستعلیق و فراهم آوردندو مجموعه از خطوط شکسته درویشعبد المجید(به قلم خفی)ومیرزا غلامرضا اصفهانی(به قلم جلی)همراه با تحلیل و بررسی آثار و تحقیقاتبسیاری که قریب بیست سال بر روی آنمطالعه و تفحص داشته‌ام و آن کتابیاست در مورد زندگی و آثار درویشعبد المجید که در دهه اخیر به تهیهاسلاید و نمونه برداری از آثار ویکوشیده‌ام و آماده انتشار است،بدنبالاین جستجوها بود که توانستیم برایدستیابی به آثار درست و دقیق درویش،و دگر خوشنویسانی که اشتباها آثارشانبنام درویش شناخته شده است،مبناییرا پی‌ریزی کنیم و وجه افتراق و اشتراکآنها را با دلایل مستدل عنوان کنیم و اینراهگشا و زمینه ساز هنر جویانی استتا در آینده بتوانند از سبک و سیاق درستخوشنویسی بهره گیرند و با نظر درست،به کارشناسی و بررسی این آثار بپردازند4 L و برای فراگیری فنون این رشته،به اصلو سرچشمه این خط،رجوع کنند."

صفحه: از 66 تا 66