Skip to main content
فهرست مقالات

حاجیان آمدند با تعظیم ...

نویسنده:

(3 صفحه - از 20 تا 22)

کلید واژه های ماشینی : حاجیان ، عرفات ، حج ، طواف ، چادر ، خدا ، مکه ، نماز ، خانۀ خدا ، سفر

خلاصه ماشینی:

"بدتر از همهنمی‌دانم کدام شیر پاک خورده به اینان یاد داده است کهچون به فاصلۀ«حجرالاسود»و در خانه رسیدند،بایستند،رو به کعبه کنند و از دور با دست برای خانهبوسه بفرستند،و همین ایستادن حرکت دسته جمعی راباز می‌دارد و فشار بیشتر می‌شود. خوب حال ببینیم از این سفر الی الله و در اینسرزمینی که باید مسلمانان فراهم آیند و شاهد منافعیکدیگر باشند،بنشینند و با هم گفتگو کنند و هر یکدرد خود و اجتماع را به دیگری بگوید و از او چاره جویدچه سودی به دست می‌آید؟نه سود خرید و فروش کالا ونه آزاد شدن از بند تکلیف و گزاردن واجب،چه آن به هرصورت انجام می‌شود. بیشتر زائران آن کشورها علاوهبر بی‌سوادی،ابتدایی‌ترین مرحلۀ تربیت اسلامی را همنپذیرفته‌اند تا چه رسد به معلومات دیگر،چگونه ممکناست کسی که سنی از او گذشته و توفیق آمدن به مکهنصیبش گردیدهبه خود اجازه دهد در جایی که در هر لحظه صدها تنمشغول انجام سعی هستند بایستد و ادرار کند؟سالهاپیش که هنوز دستشویی‌های تازه را در اطرافمسجدالحرام نساخته بودند و کف مسجد به تمامی سنگ&%08710FYKG087G% فرش نبود جوی مانندی مستطیل در فاصله‌هایی ساختهو درون آن را از شن انباشته بودند تا حاجیان کفش خودرا روی آن شن‌ها بنهند. دانستم پاسخ او بر اثر فشار گرماستو گرنه همین حاجی اگر در دهکدۀ خود بود و فرش زیرپای او را برای چند دقیقه از وی می‌خواستم نه تنها جوابرد نمی‌داد بلکه آن را به دست خود برایم می‌آورد."

صفحه: از 20 تا 22